Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Světový průmysl

- ovlivňuje přírodu a zhoršuje kvalitu ŽP
- 3 základní výrobní odvětví:
- těžební průmysl
- výroba elektrické energie
- zpracovatelský průmysl - těžký
                - lehký (spotřební)

Faktory lokace průmysl. odvětví
obecně:
1. přírodní = podmínky rozmístění
    - zdroje nerostných surovin, vody, energie, reliéf, půda, biotop (fauna a flóra), terén, klima
2. ekonomicko-technické = činitelé, podmínky rozmístění
          - pracovní síla, doprava, cena, kvalifikace, kapitál, výhody aglomerace, vědecké zázemí, možnost odbytu výrobků, trh, daňové a celní podmínky
3. sociálně-politický  - sociální, historické, strategicko-vojenské
      - zásah péče o tvorbu a ochranu ŽP

Důležité u každého průmyslu
Energetický průmysl: - energetický zdroj (voda, uhlí, plyn, ropa); vhodná lokace; kapitál, zajištěný odbyt, doprava, vymyšleno kam dávat odpad, zajistit ochranu ŽP, lidský potenciál – obsluha lidí
těžební: - ložisko, suroviny, energii na těžbu, technologie těžby, vhodná doprava a zajištění ochrany ŽP
textilní: - lokace (v průmyslových centrech a u řeky – potřebují hodně vody v barvírnách), lidská práce, dopravní síť (dovoz a vývoz)
potravinářský: - lokace (v místech spotřeby – pivovary ve městech), velké množství pracovní síly, energie, doprava, zdroj surovin
- např: chov dobytka – skot – blízko měst chod pro mléko X dál od měst chov na maso
- pěstování zeleniny blízko měst
hutní průmysl: - zpracovatelský těžký, dříve: blízko surovin X v současné době: mimo dosah sídel, při dopravních sítích ( např.přístavy)
           - základní suroviny: uhlí, železná ruda, vápenec, magnesit
           - proč se neruší?? – drahé na odbourávání a na znovu obnovení
           - Ostravské hutě vlastní Indie

Úloha průmyslu
- rozhodující vliv na ekonomiku od dob průmyslové revoluce (19.st, Anglie), poté rozšíření do zemí Beneluxu, Francie, Něm, R – U,….
- průmyslové země = nejsilnější země
- muselo být zrušeno nevolnictví (1781) → lidé mohli cestovat za prací do měst
- revoluce přinesla stroje, zlepšení dopravy → ulehčení práce lidem, nové materiály
- v současné době: rozhodující úloha v ekonomice
- nejdražší a nejvýznamnější průmysl: elektrotechnický, chemický, strojírenský
- průmyslové země ruší kouřící komíny - ,,průmysl bez kouře“ → přesun do rozvojových zemí

Průmyslová centra světa
1. USA – severovýchodní oblast – těžba uhlí, železa, textilní průmysl
             - oblast velkých jezer
             - Jihozápad – San Francisko, Los Angeles – rozvoj průmyslu až za druhé světové války- Silicon Valley
             - nejmladší oblast: Seattlu
2. Čína – oblast Pekingu, Šanghaje, Kantonu
              - východní pobřeží Číny, největší loděnice na světě
3. Japonsko – na ostrově Honšú; hutní (kupuje suroviny v zahraničí- blízko přístavů), elektrotechnika
4. Země EU – Něm, VB, Francie, Itálie, Benelux
5. Indie – oblast Mombaje, Kalkaty
- ocelářství (vývoz uhlí do Japonska), strojírenský průmysl, textilní velmoc, stavební materiály
6. Austrálie – barevné kovy, strojírenství, elektrotechnika, těžební průmysl – zásobuje Japonsko
7. Brazílie – ocelářství, těžké strojírenství
8. Izrael -  průmysl orientovaný na málo zdrojová odvětví ( na ty co potřebují málo surovin)
- elektronika, vojenská technika, výroba léků, šperků, vývoz džemů, džusů, vydělávají obchodem


Přehled průmyslů a významná místa
Těžební průmysl = získávání surovin
- 8% světové produkce
- závislý na nerost. zdrojích (značná část vyčerpána (= neobnovitel. zdroje)
- paliva, rudy, ostatní (stavební, sklářské, keramické, chemické)
- nejvýznamnější oblasti: - horská oblast na západě USA (těžba uhlí, rud a chemických surovin)
    - pobřeží Mexického zálivu USA = od Texasu po Floridu (těžba ropy, síry)
    - Sibiř (těžba paliv, rud)
    - SV a JV Čína (těžba ropy, uhlí, želez. rudy)
- těžba rud (= získávání kovů) a nerudných surovin – USA, Austrálie, Kanada, Jižní Afrika (zlato)
- energetické zdroje = paliva:
    - primární - uhlí, ropa, zem. plyn, jader. paliva, vodní energie
                     = součástí přírod. bohatství
    - sekundární - elektrická energie, ropné deriváty, koks, svítiplyn
                         = úpravou primárních zdrojů

Žádné komentáře:

Okomentovat