Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

EXOGENNÍ POCHODY A TVARY RELIÉFU JIMI VYTVOŘENÉ

- způsobují snižování reliéfu, vyrovnávání nerovností, působí všude, stále
- činnost rušivá (eroze), přenosná (transport zvětralin) a sedimentační
- projevují se zvětráváním, erozí a akumulací horninového materiálu
1. zvětrávání – samovolný rozpad hornin
o Fyzikální vlivy: dochází k rozpadu hornin, aniž by nastaly výraznější změny v jejich chemickém složení, mrznoucí voda, střídání teplot,rozpad horniny na menší části
o Chemické vlivy: dochází k rozkládání určitých horninových minerálů a k následnému vytvoření minerálů nových, je závislé na teplotě a vlhkosti (př. vznik krasových oblastí)
o Biologické vlivy: kořeny rostlin, rozklad zbytků, převážně mikroorganismy, které reagují s horninami, čímž vyvolávají jejich biochemický rozklad
2. eroze – narušování hornin a jejich odnos (vodou – vodní eroze, větrem – větrná, ledovci – ledovcová)
o voda a vítr působí prostřednictvím pevných látek, které unáší. Ty obrušují a narušují horniny, ne samotná voda nebo vzduch
3. akumulace (shromažďování), sedimentace (usazování) – v případě poklesu energie, která unáší pevné látky, vznikají sedimentární horniny
o zvětrávají a erodují všechny druhy hornin, více a rychleji ty měkčí a méně soudržné. Rychleji také horniny na styku s vodou nebo vzduchem.
Říční (=Fluviální) pochody
- povrchový ron – plošný splach půdy dešťovou vodou
- strž – nehluboká zaříznutá údolí se strmými svahy
- na místech původních mořských písečných usazenin vznikají po ustoupení moře zpevněním písku pískovce. Působením vody podél puklin v pískovci hornina eroduje a časem vznikají pískovcová skalní města. Navíc erodována i díky větru a zvětrávají. Méně zpevněné pískovce jsou odneseny, pevnější zůstávají a vytvářejí pestré útvary.
- ČR: skalní města Drábské světničky, Adršpašské s., Teplické s.
- vodní eroze: na horním toku řeky působí zejména eroze, na středním toku je zhruba vyrovnaná eroze a akumulace unášeného materiálu, na dolním toku působí méně eroze (boční – na přirozených tocích řek vznikají říční meandry) a více akumulace.
Ledovcové pochody (glaciální pochody, kryogenní)
- Hlavním modelačním činitelem zemského povrchu je voda v pevném skupenství.
- Kryogenní pochody vznikají v části krajiny - kryosféře, ve které je minimálně 2 roky teplota pod bodem mrazu (v oblastech ledovců a permafrostu)
- mrazové zvětrávání -  mechanické působení puklinového ledu v horninách. Opakované tání a mrznutí vedou k mechanickému rozpadu hornin
- Kar – sníženina na horách, kde dochází k navátí sněhu a jeho stlačení vlastní vahou →ledovec = ledovcový kotel, kde vzniká ledovec, odtud se ledovec šíří do údolí
- sníh → firn (zkrystalizovaný sníh) → led
- ledovcové údolí (=trog) - modelováno horninami unášenými ledovci do tvaru písmene U
- fjord – úzká dlouhá původně ledovcová údolí zaplavená mořskou vodou (pův. ledovcová údolí v době ledové, kdy mořská hladina byla níže)
- moréna – horninový val (kameny, hlína) natlačený ledovcem při jeho posunu
- po odtání ledovce působí jako hráz zadržující vodu → ledovcová jezera
- Černé j. – největší české jezero, Čertovo j., Laka, USA (př. Velké Medvědí, Otročí, Velká Kanadská jezera – Hořejší, Hurónské, Michigenské, Erijské a Ontario – jsou jezera tektonického původu, jejich tvar je domodelován ledovcovou činností z doby ledové – konec asi před 10.000 lety)
Svahové pochody
- činitelem je zemská gravitace
- sesuvy, řícení skal
- sesuvy jsou četnější po velkých deštích, kdy je půda nasátá vodou a je méně přilnutá k horninovému povrchu
Větrné (eolické) pochody
- pouště více typů: písečné, kamenité, hlinité
- v pouštích vznikají duny (= písečné přesypy), je to jakákoliv vyvýšenina tvořená pískem a modelovaná činností větru; aktivní písečné duny neustále mění svůj tvar působením větru
- Vznik skalních hřibů: přirozený skalní útvar vytvořený nejčastěji selektivní erozí nestejně odolných vrstev hornin ve skalních věžích
- vítr obrušuje unášenými částicemi horniny, těžší částice unášené níže ve vzduchu → spodní části skal více obrušovány → vznikají skalní hřiby, skalní brány
- v teplých oblastech vítr může navát spraše, je to matečná hornina pro vznik úrodných černozemí
- Proč je větrná eroze silnější v pouštních oblastech než třeba v mírném pásu? V pouštích chybí vegetační kryt, tak se větrem unášené horniny dostanou až na horninu, kterou pak obrušují
- V ČR je významnější vodní eroze než větrná.
Mořské pochody
- náraz vln na pobřeží je příboj, unášené kousky hornin a písek obrušují pobřeží (tzv. mořská abraze). Tím je především svislé skalnaté pobřeží v místě nárazu vln erodováno a skála nad erodovaným místem se časem odtrhne a spadne do moře. Tím moře ukrajuje pevninu.
- Jinde moře akumuluje množství písku ve tvaru tzv. písečné kosy, ktará je uložena podélně s pobřežím (př. pobřeží Baltského moře - Polsko, pobaltské státy)
Biogenní pochody
- Vytvořené rostlinami a živočichy.
- ze schránek korálů vznikají korálové útesy a ostrovy(= atoly) → vápenec → krasové oblasti (v  ČR Český, Moravský, Hranický kras – nejhlubší česká propast)
- ve vápencích vznikají krasové jevy: vápenec, resp. uhličitan vápenatý ve vápenci zvětrává chemicky (mění své chemické složení), to umožňuje vznik útvarů jako škrapy, jeskyně a v nich krápníky. Propadem stropu jeskyně vznikají propasti.
- rašeliniště = místa vzniku, výskytu či těžby rašeliny
- termitiště
Antropogenní pochody
- Vytvořené člověkem.
- Z Ostravska – haldy, poklesy v poddolované krajině

Žádné komentáře:

Okomentovat