Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

GEORELIÉF

Vznik georeliéfu:
- Reliéf je vrchní část litosféry spolu se spodní částí hydrosféry.
- Georeliéf je soubor tvarů zemského povrchu.
- Geomorfologie je vědní disciplína, která se zabývá studiem georeliéfu, jeho vznikem a formováním.
- vzniká současným protichůdným působením endogenních a exogenních pochodů
- nejdříve endogenní pochody (zemětřesení, vulkanismus a horotvorná činnost) vytvoří konstruktivně georeliéf a pak protichůdné exogenní pochody (voda, vítr, sesuvy půdy, člověk…) georeliéf dotvářejí
- cyklický proces omlazování pořád dokola
- georeliéf dělený podle nadmořské výšky nebo podle tvarů v krajině
1. dělení podle nadmořské výšky:
- Členění zemského povrchu podle nadmořské výšky – podle této absolutní výškové členitosti:
o nížiny – jde o území o nadmořské výšce 0 – 200 m. n. m.
o vysočiny – jde o území s větší výškou než 200 m. n. m.
- Členění podle rozdílu nadmořských výšek – jedná se o členění s relativní nadmořskou výškovou členitostí (tj. výška mezi nejvyšším a nejnižším bodem dané oblasti):
o roviny – rovná nebo velice mírně zvlněná krajina, výškový rozdíl je do 30 m.
o pahorkatina – krajina mírně zvlněná, výškový rozdíl je do 150 m.
o vrchovina – krajina vrchů a údolí, výškový rozdíl je do 300 m.
o hornatina – krajina příkrých svahů, hlubokých údolí, výškový rozdíl do 600 m.
o velehornatina – krajina s velice příkrými svahy a hluboce zaříznutými údolími, výškový rozdíl je nad 600 m.
2. dělení podle tvarů v krajině:
- roviny, vyvýšeniny (tvary vypouklé) a sníženiny (tvary vkleslé)
- roviny – nejrozšířenější, vyskytují se v různých nadmořských výškách
o nížiny (do 200 m) – několik typů
pobřežní nížina (vytvořena mořem, Velká čínská nížina, Pobřežní nížina),
říční nížina (Amazonská, Laplatská, Mississippská)
jezerní nížina (vysychání a zmenšování jezer, Velká uherská nížina, Kaspická nížina)
ledovcová nížina (Velká finská plošina)
eolická nížina (vytvořená větrem)
úpatní nížina (úpatí hor, erozí materiál pomocí gravitace klesal dolů)
o tabulové plošiny – na mořském dně základ (sedimentace), vrstvy sedimentárních hornin, endogenními pochody rozlámány, vyvýšeno, vznik náhorních plošin, Česká křídová tabule, Dekánská plošina, Sahara, Tibesti, Tasilli, Patagonie
o paroviny – původně členitý reliéf, ale exogenní pochody z toho vytvořily pseudorovinu, malé pahorkatiny ještě jsou, ale většina erozi podlehla, Východoevropská nížina
- vyvýšeniny – úzké a protáhlé = pásemná pohoří – Himaláje, Andy, Ural, Kavkaz, nebo zaoblený oválný tvar = masivy – Brazilská vysočina, Centrální masiv, mají různá stáří
- sníženiny – nejčastěji údolí, kaňony, pánve, příkopové propadliny
o údolí – prohloubenina ohraničená ze tří stran, dno má sklon ve směru toku řeky, erozní údolí – ledovcová, eolická, má své názvy – kaňon – strmá úbočí, prudké řeky, záleží na podloží, soutěska – strmější než kaňon,  úval – na dolním toku řeky, tektonická údolí – zlomová linie, propadliny, koryto vrásy
o pánev – oválný tvar, sníženina, mělká, ploché a rovné dno
o kotel – tvar kotlíku = kotlina, Čadská pánev, Konžská pánev, Artézská pánev, trochu vypouklé dno

- i litosféra ovlivňuje část georeliéfu – složením hornin a jejich vlastnostmi, střídáním hornin, poměry uložených hornin, aktivními svislými a vodorovnými pochody zemské kůry
- vrásový georeliéf – antiklinály a synklinály, vrásozlomový georeliéf, kerný georeliéf, sopečný georeliéf

Žádné komentáře:

Okomentovat