Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA

- rozloha 547 000 km2 (rozlohou největší v EU)
- počet obyvatel 59,3 mil., hustota 108 obyv./km2
- HDP/ obyv. 26 180 USD, 5. v HDP na světě
- prezident Nicolas Sarkozy (obr.), předseda vlády : François Fillon
- úřední jazyk : francouzština, další používané: bretonština, provensálština
- hlavní město : Paříž 10 mil. obyvatel
- katolíci 77%, muslimové 3%, protestanti 1%
- k Francii patří: Korsika (znak-obr.), zámořská území (obr.): Francouzská Guayana, Martinik, Guadelupe, Réunion, Francouzská Polynésie (Markézy, Tuamotu, Společenské o-vy -Tahiti (obr.)), Nová Kaledonie
- je zákládající členskou zemí NATO a je jedním ze zakládajících členů EU, je jedním ze zakládajících členů Spojených národů a je jedním z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN s právem veto, a také jednou z osmi uznaných nukleárních mocností, členem G7
- Základní údaje:
Poloha: Francie leží v západní Evropě na Pyrenejském poloostrově, na pobřeží Biskajského zálivu a kanálu La Manche, mezi Belgií a Španělskem, jihovýchodně od Velké Británie, na jihu sousedí se Středozemním mořem, mezi Itálií,Španělskem a Švýcarskem.
Hlavní město: Paříž
Velikost: 547 000 km2
Počet obyvatel: 58 mil. Obyvatel
Vodstvo: Francie je omývaná hned několika moři a jedním oceánem. Na jihu Středozemní moře, na západě Atlantský oceán, na severu průliv La Manche a Severní moře. Francie má také mnoho řek, avšak jejich většina má kolísavý stav vody. Jedině Seine (Seina) má stálý stav vody s hustou síť průplavů, jimiž je spojena s dalšími řekami. Jejími nejvýznamnějšími přítoky jsou řeky Marne a Oise. Nejdelší řekou je Loire (1 020 km), nejmohutnější je Rhone (Rhona), zásobovaná vodou z Alp. Garonne je horska reka tekouci z Pyreneji. Horske reky jsou prudke, vhodne jako zdroj vodni energie. Reky ve vnitrozemi jsou casto propojeny umelymi pruplavy a kanaly, ktere jsou dulezitou dopravni cestou.
Nížiny, hory: Francouzské středohoří, Savojské Alpy. Francie nemá žádnou oficielní nížinu.
Povrch:
- třetihorní velehorská pásma - Alpy ( Mont Blanc 4810mnm), Pyreneje
- hercynské vysočiny - Francouzské středohoří, Vogézy, Ardeny
- nížiny - Severofrancouzská s Pařížskou pánví, Akvitánská
- nejdelší řeka Loira- hladina během roku kolísá, na severu Seina - stálá hladina
Francouzské pobřeží omývá Atlantský oceán, jenž má velmi velký
vliv na podnebí. Většina území Francie je tvořena nížinami, pouze na západě území se rozkládá Francouzské středohoří a Francouzské Savojské Alpy s nejvyšším vrcholem Mt. Blanc (4807m). Podnebí je mírné, na jihu až subtropické, oceánské s velmi velkým počtem srážek.
Základní údaje:
Poloha: Francie leží v západní Evropě na Pyrenejském poloostrově, na pobřeží Biskajského zálivu a kanálu La Manche, mezi Belgií a Španělskem, jihovýchodně od Velké Británie, na jihu sousedí se Středozemním mořem, mezi Itálií,Španělskem a Švýcarskem.
Hlavní město: Paříž
Velikost: 547 000 km2
Počet obyvatel: 58 mil. Obyvatel
Vodstvo: Francie je omývaná hned několika moři a jedním oceánem. Na jihu Středozemní moře, na západě Atlantský oceán, na severu průliv La Manche a Severní moře. Francie má také mnoho řek, avšak jejich většina má kolísavý stav vody. Jedině Seine (Seina) má stálý stav vody s hustou síť průplavů, jimiž je spojena s dalšími řekami. Jejími nejvýznamnějšími přítoky jsou řeky Marne a Oise. Nejdelší řekou je Loire (1 020 km), nejmohutnější je Rhone (Rhona), zásobovaná vodou z Alp. Garonne je horska reka tekouci z Pyreneji. Horske reky jsou prudke, vhodne jako zdroj vodni energie. Reky ve vnitrozemi jsou casto propojeny umelymi pruplavy a kanaly, ktere jsou dulezitou dopravni cestou.
Nížiny, hory: Francouzské středohoří, Savojské Alpy. Francie nemá žádnou oficielní nížinu.

Podnebí:
- rozdílné, umožňuje rozmanitou zemědělskou výrobu
- nížiny při pobřeží na severu a na západě mají přímořské klima (skoro celý rok zelené louky a pastviny)
- sušší nížiny ve vnitrozemí na pěstování pšenice a cukrovky
- na jihu středomořské klima - víno, ovoce


Obyvatelstvo:
- národnostně je Francie jednotná, ale je snaha Bretonců, Basků a Korsičanů oddělit se od Francie
- vysoký podíl imigrantů z býv. francouzských kolonií (Arabové, černoši, Vietnamci resp. hlavně Alžír a Maroko) a z Evropy (Portugalci), sociální nepokoje
- přistěhovalci tvoří 6,3% obyv., 5% - menšiny (Bretonci, Baskové, Korsičané, Lotrinci)
- v posledních letech stoupl přirozený přírůstek na 4%o
- obyvatelstvo se koncentruje v průmyslových oblastech (S,V a při pobřeží)
- hustě zalidněná Pařížská pánev s desetimilionovou metropolí , ve městech žije 75% lidí, řídce osídlen JZ
Regionalizace:
- sever – ½, 2/3 průmyslu, 1/3 zemědělství
- západ – zpracování dovezených surovin
- centrum – nejzaostalejší
- jih – přístav Marseille, cestovní ruch (Cannes, St. Tropez)
- významná regionální politika, základ pro EU=snižuje rozdíly mezi regiony

Ekonomika:
- významná role v evropské ekonomice, po 2WW patřila k průkopníkům evropské integrace- hospodářský vzestup
- výhodná poloha mezi Atlantikem, Severním  a Středozemním mořem přispěla k hospodářskému a kulturnímu rozvoji

Průmysl:
- moderní odvětví v popředí vědeckého a technického pokroku
- jaderné elektrárny produkují 75% E, (obr.), Francie má největší podíl  jaderné energie na celkové výrobě elektřiny (obr.)
- využití i vodní energie př. Rance - přílivová elektrárna (obr.)
- významná výroba hliníku na Alpských řekách, 3. ve výrobě oceli
- průmysl navazující na zpracování nerostných surovin (ropa v Akvitánii, petrochemie v přístavech)
- výroba automobilů, - Peugeot, Renault, Citroen (obr.) a letadel - Airbus (obr.) průmyslové regiony na S a V země, Paříž + Seina, u Belgických hranic těžba uhlí, hutnictví, textilní průmysl …tato oblast začíná ztrácet  na významu
- také chabne Lotrinsko (Metz, Nancy) - málo kvalitní žel. rudy, náhrada dovozem
- Štrasburk - zpracovává ropu z ropovodu v Marseille
- Doprava – hustá silniční, železniční TGV (obr.),říční síť-přístavy Marseille, Bordeaux, letecká - Air France
- po vstupu země do EU se Francie musela podrobit velmi přísným limitům ohrožujícím ekologii a navíc se musela sama podílet na tvorbě zákonů Evropského parlamentu, které omezují ekologicky nebezpečnou výrobu ve státech EU- z tohoto důvodu Francie přešla již v polovině 60 let a v začátku 70 let na elektrifikaci železničních tratí
- pneumatiky se vyrábějí v Clermont Ferrand ve střední části země – Michellin (obr.)

Zemědělství:
- zaměstnává jen 4%
- vládní politika prosazuje i v rámci EU ochranu francouzských farmářů
- příznivé půdní i klimatické podmínky
- export: pšenice, ječmen, cukr, víno, ovoce, mléčné výrobky, stroje, auta, železo, ocel, textil, víno, parfémy, zbraně
-     dovoz : stroje, ropa, chemické výrobky, potraviny
- obchodní partneři : EU, USA, Švýcarsko, Švédsko, Alžír, Japonsko

Cestovní  ruch:
- Francie zaznamenává boom v cestovním ruchu, patří mezi nejnavštěvovanější země (obr.) s příjmem 11,5 miliard US dolarů
- k místům s největší návštěvností patří Alpy a Francouzská riviéra – středisko cestovního ruchu a filmových festivalů (Cannes, Saint Tropez); stálým lákadlem pro turisty je hlavní město Paříž, Louvre, zámek ve Versailles (bývalé sídlo králů), Mont Saint Michel (obr.), Camargue (divočina u delty Rhony)(obr.), Avignon, zámky na Loiře, Azurové pobřeží – Cannes, Nice, St. Tropez

STÁTNÍ ZŘÍZENÍ

Ústava Páté republiky byla schválena 28. srpna 1958. Výrazně posílila autoritu výkonného výboru ve vztahu k Parlamentu.
Podle ústavy je francouzský prezident volen přímo na období pěti let (původně sedm let). Prezidentská rada zabezpečuje regulérní fungování moci lidu a kontinuitu státu. Prezident jmenuje předsedu vlády, předsedá kabinetu, velí ozbrojeným silám a uzavírá mezinárodní smlouvy.
Národní shromáždění (Assemblée Nationale) je dolní komorou parlamentu. Jeho členové jsou voleni přímo na pětileté období a všechna křesla jsou volena v jediných volbách. Národní shromáždění má právo rozpustit vládu a tím tedy většinová volba Shromáždění určuje rozhodování vlády. Senátoři jsou vybíráni volební akademií na dobu devíti let a jedna třetina Senátu se mění každé tři roky (počínaje rokem 2007). Legislativa Senátu je omezená; pokud se tyto dvě komory neshodují v nějakém bodě (s výjimkou ústavních práv), Národní shromáždění má poslední slovo. Vláda má silný vliv na utváření programu Parlamentu.
Francie je zakládajícím členem Evropské unie a to velikou měrou definuje francouzskou zahraniční politiku. 29. května 2005 Francie odmítla v referendu ratifikování Evropské ústavy, když přibližně 55 % obyvatel vyslovilo své „ne“. Tento výsledek změnil kriticky budoucí vývoj politiky Evropské Unie, stejně tak jako schopnost Francie setrvat na pozici vedoucího státu Evropy. Francie je dále členem SPC (Sekretariát Pacifické komunity, Secretariat of the Pacific Community) a COI (Komise Indického oceánu, Indian Ocean Commission). Francie je také vedoucím členem Mezinárodní Organizace Frankofonie (La Francophonie, International Organisation of Francophonie), která sdružuje 51 francouzsky mluvících států.
Ve Francii sídlí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a UNESCO. Dále zde sídlí Mezinárodní úřad pro váhy a míry (soustava jednotek SI) a Interpol.

KLASIFIKACE NA “5 SVĚTŮ“:

PRVNÍ SVĚT- se užívá pro státy Severu s rozvinutou tržní ekonomikou - USA, Kanada, členské země Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), Japonsko, Izrael.
Tyto země vyrábějí více než polovinu světové průmyslové produkce a téměř třetinu zemědělské produkce světa.

DRUHÝ SVĚT- sem řadíme tzv.postkomunistické země, ve kterých dochází při obnově tržní ekonomiky k výraznému ztlumení hospodářských aktivit; patří sem: střední, východní a jihovýchodní Evropa, Španělsko, Portugalsko, Řecko

ROZVOJOVÉ STÁTY NEBOLI ZEMĚ TŘETÍHO SVĚTA- Hospodářsky méně vyvinuté země.
Země třetího světa v užším slova smyslu jsou ty, které při překonávání zaostalosti dosáhly již značného pokroku. Patří k nim státy, na jejichž území se nachází velká ložiska ropy a které z těžby a exportu této významné suroviny mají značné příjmy. Většina těchto zemí je sdružena v organizaci OPEC. Patří k nim Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Katar, Saudská Arábie, Lybie.
Dále je tvoří tzv. nově industrializované země k nimž patří latinskoamerické státy:Argentina, Brazílie, Mexiko, Chile, Uruguay, Venezuela a především země v jihovýchodní a východní Asii, které v posledních letech zaznamenaly obdivuhodný dynamický rozvoj - jsou to tzv.Asijští tygři, nebo draci (země, kde se rozvíjejí obory náročné na vědu a výzkum) - Thajsko a Malajsie

ČTVRTÝ SVĚT - Indie, Pákistán, Nigérie - země s velkým, stále se zvyšujícím počtem obyvatel. Zajišťování jejich výživy představuje stálý problém. Pro tento svět jsou příznačné kontrasty. Vedle nesmírně chudých a zaostalých venkovských oblastí existují poměrně rozvinuté regiony s průmyslem a službami. Vážným problémem těchto států je i značná zahraniční zadluženost. K čtvrtému světu se řadí i dosud existující komunistické státy a také některé postkomunistické země např.Mongolsko, Laos.

PÁTÝ SVĚT- tvoří nejchudší země, jejichž DPH nedosahuje ani 400 USD/obyv. Patří sem země střední a východní Afriky, z asijských států Afghánistán, Bangladéš, Nepál či Bhútán, KubaMEZINÁRODNÍ OBCHOD= je obchod, při kterém jsou jeho účastníci z odlišných států. Jeho předmětem může být nejčastěji zboží, ale také služby. Hlavní význam mezinárodního obchodu je v obohacení obou obchodujících stran, či prostředek šíření určité kultury (japonská elektronika, americké filmy). Obchod lze členit např. na vnitrostátní a mezinárodní. Zaostalé země vyvážejí suroviny a dovážejí hotové výrobky, vyspělé země vyvážejí stroje, hotové výrobky a dovážejí suroviny. Nejvíce investic probíhá mezi USA a západní Evropou, Kanadou, Latinskou Amerikou;  mezi západní Evropou a VB, Německem, Francií, východní Evropou; Mezi Japonskem a Koreou.

Světové hospodářství

= vzájemné propojení národních ekonomik jednotlivých zemí světa prostřednictvím mezinárodních integrací (burza, Evropská unie, OSN, G8)

HNP
- hrubý národní produkt
- soubor hodnot vytvořený národem daného státu doma i v zahraničí v průběhu jednoho roku, přepočítá se na jednoho obyvatele
HDP
- hrubý domácí produkt
- soubor hodnot vytvořených na území daného státu v průběhu jednoho roku, přepočítá se na jednoho obyvatele
 TYPY EKONOMIK
1. AGRÁRNÍ
- Samozásobitelské zemědělství
- Každá země vyprodukuje to, co spotřebuje
- Primitivní typ zemědělství bez mechanizace, chemizace, zavedení elektroniky
- Velice malý význam
- Dnes tento typ přetrvává v rozvojových zemích
- V zemědělství zaměstnáno asi 45% obyvatel

2. IDUSTRIÁLNÍ
- Hlavní důraz na průmysl a stavebnictví
- Ve světě zaveden ve druhé polovině 19. století a první polovině 20. století

3. POSTINDUSTRIÁLNÍ
- Nastává vědecko-technický pokrok
- Druhá polovina 20. století
- Rychlý nárůst nevýrobní sféry (služby)
- Narůstá úloha vzdělání, výzkumu a vývoje
- Někde zaměstnáno i více než 50% → nejvíce v USA (65%), Kanadě, Británii, Švédsku, Austrálii a zemích vyvážejících ropu (Saudská Arábie, Kuvajt)

 BOHATÝ SEVER
- USA, Kanada, země Evropy, Rusko, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, JAR, Izrael
- Tvoří 38% rozlohy souše, žije zde 20% obyvatelstva
- Vyprodukuje více jak 50% průmyslové produkce
- Hospodářský rozvoj se odráží ve výši hrubého domácího produktu na obyvatele - u většiny států překračuje 15 000 USD/obyv. většina obyvatel dosahuje vysoké životní úrovně (hygiena, sociální zabezpečení, vzdělání).

CHUDÝ JIH
- Latinská Amerika, Afrika (kromě JAR), Asie (kromě Izraele, Austrálie, Nový Zéland, JAR), Oceánie
- Tvoří 62% rozlohy souše, žije zde 80% obyvatelstva
- Produkce je menší než 50%
- Země, které sem patří mají nízké HDP, v ekonomice převažuje spíše - těžba surovin, zemědělství. Doprava je nerozvinutá, nízká je produktivita práce. Velké procento lidí žije v chudobě, v nevyhovujících hygienických podmínkách, značný počet trpí podvýživou a mnozí akutním hladem. Je zde také vysoká negramotnost a nízká střední délka života.
- Chudý jih se dělí na:
1. Země čtvrtého světa (nejchudší země světa)
2. Nově industrializované (rozjela se zde průmyslová výroba → „asijští tygři, draci“, patří sem Singapur, Korea, Taiwan, Thajsko, Malajsie)

ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA

- hl. m.: Teherán, další města: Mažhad, Tabriz

- klima většinou polopouštní, poušť Lút, u Kaspického moře vlhčí, střed země má vnitrozemké klima

- na území původní Persie (obyvatelé z asi 50% Peršané, pestré národnostní složení), jazyk perština

- prezidentská republika, Prezident – Mahmúd Ahmadínedžád, velkou sílu má v duchovním i v politickém životě církev (teokratický stát) - duchovní vůdce ajjatoláh Sajjid Alí Chameneí a Rada dohlížitelů (kontrolují, jestli je politika v souladu s konzervativními hodnotami, tj. s Koránem, může výrazně ovlivnit kroky prezidenta, protože je na ním v politické hierarchii země, pozn.: ajjatoláh je církevní funkce šiítského islámu, tzn. že je tam mnoho ajjatoláhů, jen jeden je ale duchovní vůdce

- vznik republiky po íránské revoluci v roce1979, která odstranila prozápadní liberální politický režim, 1980-1988 Irácko – íránská válka, nyní je politika proti USA a protizápadní, schvalující teroristické útoky a se silnou rétorikou proti USA a Izraeli

- praktikuje se islámské právo šaría v běžném životě, šíitský islám (90% muslimů)

IRÁCKÁ REPUBLIKA

- obsazení USA vojsky, svržení režimu Saddáma Hussaina v roce 2003

- Irák se stal válečným polem

- poslední bojové jednotky Spojených států opustily Irák v roce 2010 a poslední ze zbylých asi 50 000 vojáků NATO zemi opustili 18. prosince 2011

- v únoru 2011 zasáhla Irák vlna protestů známá jako arabské jaro - demonstrace ve větších městech, desetitisíce lidí, kteří požadovali snížení korupce a odstoupení některých vládních činitelů

- ropa a zemní plyn, druhý na světě v zásobách, konflikty mezi sunnity a šíity, hl.m. Bagdád

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

- hl. m.:Abu Dhabi, další města: Dubai
- federativní monarchie (7 autonomních emirátů – převážně absolutní monarchie)
- nejvyšší úřad země je Vrchní shromáždění vládců – vládci všech emirátů, jmenují prezidenta
- před objevením ropy hlavní obživa v lovu perel, rybolovu a obchodu, po objevu v roce 1962 hlavní obživa těžba ropy a její zpracování, v posledních letech výrazně turistický ruch (myslí na dobu po ukončení těžby a ztráty zisků z těžby ropy)
- asi polovina obyvatel přistěhovalci (původně jako pracovní síla), z Indie, Pákistánu, Bangladéše
- nejvyšší stavba světa – Burj Chalífa
Katar, Bahrajn
- absolutní monarchie, malé státy, které nechtěly spoluvytvořit Spojené arabské emiráty
Kuvajt
- operace Pouštní bouře (během 1. války v Perském zálivu na poč. 90. let 20. st.)
Jemenská republika
- prezidentská republika
- z velké části poušť, zasahuje sem monzunová oblast, kozy, ovce
- konflikt severního a jižního Jemenu
- velká negramotnost, vysoká porodnost
Omán
- absolutní monarchie, zemědělsko-průmyslový stát, těžba ropy a většinou její vývoz v surovém stavu → menší zisky než při vývozu zpracované suroviny (chybí přidaná hodnota zboží)
Afghánistán
- hlavní město Kábul
- vstup vojsk proti Talibanu a Al-Kaidě, mák, opium a drogová mafie

SAÚDSKOARABSKÉ KRÁLOVSTVÍ

- hl. m.: Rijád, další města: Mekka, Džidda, Medína (pohřben Mohamed)
- absolutní monarchie (nemá volený parlament), král Abdalláh (hlava výkonné, soudní a náboženské moci)
- 2,2 mil. km2, 24 mil. obyvatel, jazyk: arabština, převážně sunnitský islám
- klima: kontinentální = suché (poušť, polopoušť), suché subtropy a tropy, kromě pobřeží je vnitrozemské klima
- největší producent ropy na světě (kolem 10% těžby), těžba a zpracování ropy se podílí 35% na HDP země a ropa představuje většinu vývozu
- přísné mravní zákony odvozené z islámského práva šaría (vychází z Koránu): omezená práva žen oproti mužům (zahalení, nesmí řídit auto), tvrdé tresty včetně sekání rukou a bičování, existence náboženské policie (mravnostní policie), nyní se mírně v přísnosti polevuje

- spojenec USA v otázkách politiky Středního východu

- člen Ligy arabských států

- Mekka – nejvíce posvátné město muslimů

LEVANTSKÉ STÁTY

- oblast historicky dlouhodobě osídlená, vyspělé starověké civilizace (př. Fénická říše, vliv Římské říše)
- vysoká hustota zalidnění, hodně národnostních a náboženských menšin
- úzce kulturně a nábožensky spjatá s Evropou
Libanonská republika
- hl. m. Bejrút
- ve 20. st. „Švýcarsko východního Středomoří“, narušeno dlouhodobou občanskou válkou a politickou nestabilitou v posledních letech (naposledy válka mezi Izraelem a Hizballáhem na území Izraele v létě 2006)
- husté osídlení, významné náboženské skupiny: muslimové (hlavně Sunnité, méně Šiíté), křesťané, Židé
- na území Libanonu operuje protiizraelské hnutí Hizballáh (šiítské, podporováno Iránem – ten je šiítský stát, má i politické křídlo) – pro Araby pozitivní organizace, pro Západ teroristická organizace
Stát Izrael
- hl. m. Jeruzalém/Tel Aviv, 7 mil. obyvatel (75% Židé, 20% Arabové, zbytek), 20 tis. km2
- jazyky: hebrejština, arabština
- vznik v roce 1948, vyhlášen jako důsledek utrpení Židů v 2. světové válce (6 mil. Židů zahynulo)
- stát stále podporuje přistěhovalectví, od rozpadu SSSR přicházejí hlavně Židé z bývalých zemí SSSR
- po svém vzniku byl okamžitě napaden vojsky sousedních arabských států → ubránil se a v dalších válkách nabyl další území (okupovaná území, viz poslaná mapa)
- ekonomicky vyspělý, intenzivní zemědělství (zemědělské podniky - kibuc), významný turistický ruch
- velká pomoc ze zahraničí, zvláště USA (lobování ze strany židovských politiků a přistěhovalců), spojenec USA v oblasti
- pravděpodobně vlastní jaderné zbraně
- vysoké výdaje na armádu, všeobecná branná povinnost i pro ženy
- památky: Jeruzalém: Zeď nářků, Omarova mešita, Nazaret, Betlém (místo narození Ježíše Krista)
- nepřátelské země: Sýrie, Írán
Jordánské hášimovské království
- hl. m.: Ammán
- jazyky: arabština, angličtina (jako pozůstatek kolonie Britská Palestina)
- náboženství: sunnitští muslimové 90%, pravoslavní křes´tané
- hostí statisíce palestinských uprchlíků už desítky let
- turismus: skalní město Petra
- konstituční monarchie ( Turecko, Sýrie, Izrael, Libanon, Jemen,Irák, Irán – republiky, SA, SAE, Omán – absolutní monarchie)
Syrská arabská republika
- hl. m.: Damašek znát aktuální situaci
- politická diktatura (prezident Bašar al-Asad), s Íránem hlavní stát, který je velmi výrazný odpůrce USA a Izraele
- územní spor o Golanské výšiny - syrské území, které Izrael okupuje od šestidenní války v roce 1967 (hodnotná zásobárna vody - jeden z důvodů konfliktů na Blízkém východě, vojensky strategické území)
- náboženství: sunnitští muslimové, alavité a drúzové (muslimské sekty), křesťané
- v poslední době nestabilní země v důsledku přechodu války z Afriky – odpůrci proti režimu, korupci – zatažena i armáda – krvavé střety, situace nestabilní

TURECKÁ REPUBLIKA

- unitární republika, 70mil. obyvatel, 780 tis. km2
- evropská část – Velká Thrákie, asijská část – Anatolie (Malá Thrákie)
- hl. m.: Ankara, další města: Istanbul
- roku 1299 Osman I. založil Osmanskou říši, výboje do Evropy → islamizace části populace Balkánského poloostrova (dnes muslimové v Bosně a Hercegovině – náboženské složení ovlivnilo Bosenskou válku v 90. letech 20. st.), 1683 byli Turci poraženi u Vídně
- 1923 založena republika, Mustafa Kemal = Ataturk – zreformoval a sekularizoval = světský stát → sekulární stát (hl. moc mají volení politici, ne církev, církevní moc oddělena od politické)
- NATO (spojenec USA), chce být členem EU (zatím má s EU asociační dohodu, nesplňuje některá kritéria pro přijetí do EU, např. ohledně lidských práv)
- ve volbách tradičně soupeří moderní proevropské strany se stranami islamistickými konzervativními
- subtropické podnebí, moře, památky – dobré podmínky pro provozování cestovního ruchu
- problémy: Kurdové - konflikty na východě země, separatistické tendence Kurdů, teroristické útoky, Kurdové jsou národ žijící v Turecku, Iráku, Iránu a Sýrii
o Kypr – Turecko okupuje severní část ostrova, neschopni se dohodnout s řeckým Kyprem (pozn.: v EU je řecká část Kypru - jih), severní turecká část Kypru je oddělena od jižní řecké části tzv. Atilovou linií, vojensky střežená, pozn.: Kypr (jižní část ostrova) nepatří Řecku, obyvatelé jsou etničtí Řekové, samostatný stát

JIHOZÁPADNÍ ASIE - znát dobře aktuální situaci, tj. vývoj ohledně arabského jara, Sýrie, Iránu, aj.

- Blízký východ: Turecko, Levantské státy (Izrael, Libanon, Sýrie, Jordánsko), Kypr, státy Arabského poloostrova, Irák, Irán, Afghánistán
- V praxi se běžně smíchává pojem Blízký a Střední východ, nejčastěji pak Blízký východ je celá JZ Asie, Střední východ je oblast jižní a střední Asie a Dálný východ zahrnuje státy na pobřeží Pacifiku
- mnoho konfliktních oblastí díky nestabilním oblastem, náboženství nebo extremismu
- jedny z nejdříve vyspělých národů – Peršané, Babyloňané, Mezopotámie, Sýrie, dnes už tak ne
Přírodní podmínky
- převážně v subtropickém pásu s vysokým deficitem srážek, jih JZ Asie v tropickém suchém
- nejsušší místa na Arabském poloostrově – pouště Rub al-Chálí, Nafúd, Dahná, Syrská poušť
- řeky – Eufrat a Tigris, Jordán
- převažuje hornatý terén – Taurus, Zagros, Elborz, Libanon, hory v Jemenu
- nížiny jen v Perském zálivu a podél mořského pobřeží
- spory o vodu a o prameny Jordánu (mezi Sýrií, Irákem, Tureckem a Jordánskem)
Obyvatelstvo a ekonomika
- nízká hustota zalidnění, obyvatelstvo soustředěno do měst do míst s vodou
- v bohatých státech (SAE, SA) je voda získávána mj. odsolováním mořské vody – značně energeticky náročné)
- nejpočetnější jsou Arabové, ale k nim i Turci, Peršané a Kurdové
- homogenní z hlediska religiozity – 90 % obyvatelstva vyznává islám, zbytek judaismus a křesťanství (Libanon, Sýrie, Izrael)
- nejednota a konflikty mezi Sunnity a Šíity (ozbrojené střety v Iráku)
- ropa a zemní plyn největšími zdroji příjmů
- někde turistický ruch, rozdíly mezi městem a vesnicí

Izrael x Palestina
- část Palestiny po druhé světové válce zabrána Židy
- vznik samostatného Izraele v roce 1948
- Palestinci chtějí své vlastní území zpět a vlastní stát - konflikt
- Izrael nechce dovolit odtržení pásma Gazy a západní břeh Jordánu - ozbrojené střety, také kvůli posvátnému Jeruzalému – náboženské důvody (svaté pro obě náboženství)
- palestinské autonomní oblasti: pásmo Gazy – kde vládne Hamás (radikální teroristická organizace) a Západní břeh Jordánu – vládne Fatáh (umírněnější), šéf palestinské samosprávy – Muhmud Abbás
- premiér Izraele: Benjamin Netanjahu
- Jásir Arafat: nežije, nejznámější vůdce Palestinců, účastnil se bojů s Izraelem za osvobození, byl spoluzakladatelem největší palestinské ozbrojené organizace Fatah

Monzunové lesy (střídavě vlhké lesy, opadavé lesy)

- monzuny
o letní monzun
nerovnoměrné zahřívání pevniny a oceánu
vane z chladnějšího oceánu (TV) na teplejší pevninu (TN), přináší s sebou velké množství srážek, ovlivňuje úrodu
V létě teplo z pevniny stoupá vzhůru, protože se pevnina zahřívá rychleji než oceán, vzniká tlaková níže (cyklona)
o zimní monzun
je závislý na nerovnoměrném ochlazování
vane z prochladlé pevniny (TV) na teplejší oceán (NT), suchý, chladný vzduch je příčinou období sucha
pokud vane přes moře na ostrovy, tak přináší srážky i tento zimní (př. Filipíny)
- klima – situace v létě – asijská pevnina se silně zahřívá, vytváří se nad ní oblast nízkého tlaku vzduchu, která nasává vlhký vzduch od moře (tam je V) - srážky
- situace v zimě – pevnina je chladnější (V) než oceán (N) - proudí suchý vzduch z pevniny nad oceán
- kde - nejvíce vyvinuté v J, JV a V Asii také částečně ve V Africe, v Evropě monzun nevýrazný
- vegetace - rýže, bambus, jutovník, čajovník
- fauna - panda velká

Polopouště a pouště
- kde - v oblastech a minimem srážek (do 100 mm/rok)
- klima - suché (aridní), malá vlhkost, kolem 20 %
- půda - špatně vyvinuté, často písčité, kamenité nebo hlinité
- rostlinstvo - chudé na druhy i množství, sukulenty
- rostlinstvo - palma datlová, v Lat. Americe kaktusy
- živočišstvo - fenek, zmije, varan, přímorožec
(Jsou pouště vázány jen na trop. suché klima? Proč existují třeba ve střední Asii?
Proč má arabský poloostrov a oblast Sahary suché klima (pouštní) a oblast stejné zeměpisné šířky ve střední Americe vlhké? viz pasáty – vlhké x suché)

Tvrdolistá vegetace (středomořského typu)
- stromy nebo keře, často trnité, jehličnaté, odolné na suchá léta a mírné vlhčí zimy
- to co se pěstuje na jihu Španělska, Itálie a Řecka
- vegetace – olivovník, vinná réva, fíkovník, citrusové plodiny, cedr (ve státní vlajce Libanonu), borovice černá
- Fauna - dikobraz, šakal, cikády, kobylky
Stepi
- travnaté oblasti v mírném podnebném pásu s kontinentálním klimatem (dlouhá období bez dešťů neumožňují růst stromů)
- vhodné pro zemědělství
- úrodné půdy - černozemě
- v S. Americe -prérie, původní živočichové: bizon, skunk, kojot, psoun prériový
- v J. Americe - pampy: nandu
- ve střední Asii – celiny: sajga tatarská

Listnaté lesy mírného pásu
- Listnaté a smíšené lesy
- V nížinách půdy – hnědozemě, výše hnědé lesní půdy
- Podnebí - poměrně vlhké, mírné
- Fauna - Jelen, srnec, liška, medvěd, veverka, datel
- Jehličnaté lesy mírného pásu kde - pás táhnoucí se v severní Evropě a Asii a Americe, málo na jižní polokouli (na jižní polokouli je jen minimum pevniny v těchto zem. šířkách)
- klima - chladnější léta, velmi chladné zima asi půl roku, vysoká sněhová pokrývka
- půdy – podzolové půdy
- na severní polokouli označované jako tajga
- flóra - brusinky, borůvky, vřes, kapradiny, smrk, borovice, jedle, modřín
- fauna – medvěd hnědý (poddruhy: brtník – Evropa, Asie, kodiak, grizzly – severní Amerika), los, jelen, liška, rys, vlk
Tundra
- kde - kolem polárních kruhů
- klima - krátká chladná léta, dlouhé studené zimy
- půda - nevyvinuté kamenité nebo rašelinné
- krajina - zakrslé stromy a keře, trávy, mechorosty, lišejníky
- rostliny - vřes, klikva, lišejník dutohlávka
- živočichové – sob, liška polární, zajíc bělák, bernešky, pižmoň

Polární (ledové) pustiny
- mrazové pouště – málo srážek, velmi zima
- rostlinstvo mizivé - nižší rostliny
- živočichové závislí na moři, rybách, proto žijí jen u pobřeží
- živočichové Arktidy – lední medvěd, tuleň, mrož
- živočichové Antarktidy – tučňák, tuleň, lachtan

Ještě něco málo by to chtělo k veg. stupňům: to co máte výše
v ČR přirozené veg. stupně značně pozměněny člověkem, v nížinách pole a urbanizovaná krajina, v horách louky, pastviny, lesy – většinou přeměněné na smrkové monokultury – skladba lasa neodpovídá skladbě přirozených veg. stupňů. Hranice lesa někde kolem 1400 m nad mořem v ČR. Směrem k sev. pólu klesá, tak jak se klima ochlazuje.    

Tropické deštné lesy

- kde - podél rovníku, tři hlavní oblasti: Amazonie, oblast Guinejského zálivu v Africe, indomalajská oblast
- klima- velmi vlhko, každodenní srážky, teplo kolem 25°C, malé výkyvy teplot,
- půdy - červenozemě (půdy jsou laterizované – probíhá rozklad železitých sloučenin → zbarvené do červena od minerálů železa
- vegetace - velice pestrá, uspořádána do pater
- k zemskému povrchu dopadá málo světla (stínomilné rostliny), jedno roční období, stálá délka světelné části dne
- rostliny - liány, banánovník, kaučukovník, kakaovník, rýže, cukrová třtina
- živočichové – primáti: gorila horská a nížinná, šimpanz (Afrika), orangutan (JV Asie), lenochod, tapír, mravenečník (Latinská Amerika), okapi (Afrika)

Savany
- kde - lemují oblasti kolem TDL
- klima - střídaní období sucha a vlhka
- půdy -  žlutozemě (také částečná laterizace), kaštanové půdy
- vegetace - traviny prostoupeny stromy
- rostlinstvo - baobab, akácie, maniok, čirok, proso, bavlník, ananasovník, cukrová třtina
- živočichové - v Africe:
- v J.A.: u řek kapybara,
- v Indii: tygr indický, jelen sika

BIOSFÉRA

- živý obal Země, prolínání s hydrosférou, pedosférou a atmosférou, částečně s dalšími sférami
- Biota – soubor živých i vymřelých druhů
- Biom – (vegetační pás, přírodní krajina), bráno z ekologického hlediska, horizontální pás s urč. vztahy mezi organismy
- Ekosystém – soubor vztahů mezi organismy a jejich prostředím (mezi živ. a neživ. přírodou)
- Základní podmínky života – světlo, teplo, voda, vzduch, živiny
- Deforestrace – odlesňování lesů kvůli půdy, výstavbě, dřevu, politickým důvodům
- Desertifikace – zvětšování pouští v důsledku přílišného spásání vegetace, nadměrného odebírání podzemních vod či globálního oteplování
- Zasolování – v suchých oblastech, kde se zavlažuje (voda mizí odpařováním a soli zůstávají na povrchu)
- Tání permafrostu (tundra, tajga) v důsledku globálního oteplování.
- Lov zvířat a jiným způsobem zmenšování jejich množství – hlavní příčina je ničení jejich ekosystému.

Vznik přírodních krajin
- vznikají jako následek určitých faktorů
- Planetární faktory (1. tvar Země, 2. oběh Země kolem Slunce a rotace, 3. vzdálenost Země od Slunce) + charakter zemského povrchu → podnebné pásy (→ půdní zonálnost – podle zem. šířky) → vegetační pásy (přírodní krajiny)

Co závisí na čem:
rostliny x živočichové: živočichové na rostlinách
půda x rostliny: oboustranně, většina rostlin bez půdy ne, nějaký půdní typ bez rostlin by určitě vznikl

Zonálnost vegetace
- horizontální - určuje uspořádání vegetace do vegetačních pásů (resp. přírodních krajin), závislá na měnícím se klimatu se zeměpisnou šířkou
- vertikální - vegetační stupňovitost, závislá na měnícím se klimatu s nadmořskou výškou, vytváří prstence kolem hor
Vertikální zonálnost kopíruje horizontální zonálnost, stupně se střídají v obdobném pořadí jako horizontální pásy (nejsou pouště, ptž s nadmořskou výškou přibývá srížek).

Obyvatelstvo → Německo je po Rusku nejlidnatější stát Evropy, žije zde přes 80 milionů obyvatel.

Je národnostně jednotným státem, 92% tvoří Němci, zbytek jsou Turci, Řekové, Italové a národy z bývalé Jugoslávie – je to hlavní imigrační země. Po Beneluxu je zde nejvyšší zalidnění – 220ob/km2. Je zde nízký přirozený přírůstek a díky migraci je počet obyvatel stabilní. Téměř 50% obyvatel tvoří protestanti. Úředním jazykem je němčina a platí se zde v Eurech.
Hlavní město je Berlín, kde žije asi 3,5mil. obyvatel. Mezi další miliónová města řadíme Hamburk, Mnichov a Kolín nad Rýnem. Významný je megapolis v Severním Porýní-Porúří, kde žije přes 10mil. obyvatel – města: Frankfurt nad Mohanem, Hannover, Stuttgart, Norimberk.
Ekonomika
Hospodářství

Německo je bezesporu hospodářsky nejvyspělejší zemí Evropy a třetí světovou (po USA a Japonsku). Vyniká ve všech oborech. Německé výrobky proslulé kvalitou a precizností. HDP činí 30 100 EUR na osobu. Jsou zde velké rozdíly mezi západní a východní částí.
Těžba

Německo patřilo k těžebním velmocím hnědého a černého uhlí, ale těžba poslední roky silně klesá. Významná je těžba dřeva a soli ve středním Německu (Středoněmecká pánev). Dále kaolín, magnezit a sklářské písky v Sasku.

Průmysl

Rozvinuta jsou všechna odvětví. Dominuje strojírenství, hutnictví a chemie. Centrum průmyslu je v Severním Porýní.

Strojírenství

Specializace na dopravní prostředky a spotřební průmysl. Výroba automobilů – Daimler-Benz (výrobce Mercedesu a elektrotechniky), Volkswagen (největší koncern); Opel, BMW, Ford, Porsche a Audi. Výroba letadel (Mnichov), lodí (Hamburg, Brémy) a autobusů. Mezi spotřební průmysl patří firmy Siemens, Bosch, Grundig a Varta.

Hutnictví

Koncentrováno do Porúří. Jeho produkce se snižuje. Stále významný producent oceli a hliníku.

Chemický průmysl

Světový význam. Nejvýznamnější koncerny jsou BASF, Bayer – výrobce léčiv.

Potravinářský průmysl

Významný (největší evropská produkce másla, mléka a masa)

Energie

Německo je největší evropský výrobce elektřiny; 30% podíl tvoří jaderné elektrárny.


Zemědělství

Soustředěno do Bavorska, kde jsou úrodné hnědozemě. Je moderní a intenzivní, nestačí však krýt domácí spotřebu. Import obilovin z Francie a Dánska. Převažuje živočišná výroba, protože na území Německa nejsou příliš kvalitní půdy.
Živočišná složka: Významný chov vepřů a produkce vajec.
Rostlinná složka: Významný evropský producent brambor – sever země, ječmene, chmelu – Bavorsko, Hesensko (nejvíce na světě) a cukrové řepy.

Doprava

Německo má nejhustší síť dálnic (neomezená rychlost); významná je říční doprava – přístav Duisburg; důležité řeky Rýn, Labe, Dunaj + přístav Rotterdam (jde přes něj nejvíce zboží). Námořní doprava – přístav Hamburg. Velmi dobrá letecká doprava přes dvě hlavní letiště: Frankfurt nad Mohanem a Mnichov


Obersdorf - četná sanatoria a sportovní zařízení např. skoky na lyžích

Spolková Republika Německo

Hlavní město: Berlín
Rozloha: 357 000 km²
Počet obyvatel: 82 milionů
Státní zřízení → Spolková republika, která se skládá z 16ti republik. 3 městského typu – Berlín, Hamburk, Brémy (každá má svou vlastní vládu, parlament a ústavu), největší spolkovou republikou je Bavorsko, nejmenší Sársko.
Poloha a přírodní poměry → Spolková republika Německo je vysoce vyspělá federativní republika v středozápadní Evropě s velmi výhodnou geografickou polohou. Má přístup k Severnímu i k Baltskému moři. Sousedí s 9 státy, s nimiž má převážně přírodní hranice (pohoří, řeky)
Jeho území bylo nově vymezeno po 2. sv. válce. V letech 1949 – 1990 bylo rozděleno na 2 státy – Spolkovou republiku Německo (SRN) a Německou demokratickou republiku (NDR). Oba státy měly rozdílný politický i hospodářský systém. Od sjednocení v roce 1990 patří Spolková Republika Německo svou rozlohou 357 000 km² mezi větší státy Evropy (6. místo) a v počtu obyvatel je na místě prvním (pokud nepočítáme euroasijské Rusko).
Povrch → Severní část Německa tvoří převážně nížiny (Severoněmecká nížina, Meklenburská jezerní plošina). Největším ostrovem je Rujana v Baltském moři, v Severním moři jsou důležité Východofríské a Severofríské ostrovy
Centrální část Německa tvoří vrchoviny, pahorkatiny (Porýnská břidličná vrchovina, pohoří Harz, Smrčiny, Krušné hory, Durynský les)
Jižní část šplhá až k Bavorským Alpám – Zugspitze (2963m)

Podnebí →Na severu a západě klima oceánské (ovlivněné Atlantikem), na východě a jihu pak klima subkontinentální

Vodstvo→ Na severu hodně řek, říční síť vznikala ve čtvrtohorách, kdy ustoupil pevninský ledovec. 3 úmoří: Baltské (Odra, Lužická Nisa), Severní (Labe, Vesera, Rýn, přítok Mohan) a Černé moře (Dunaj, přítok Inn).
Kanály: Pro Německo typické propojení řek kanály, které zkracují cestu (Severomořsko-Baltský kanál), nejdelší je Středoněmecký kanál (Propojuje hraniční Odru, Labe, Veseru, Rýn), Mohanský kanál – Severní moře a Černé moře napříč Evropou  Rýn, Mohan, Dunaj.
Řeky: Rýn nejvýznamnější, splavný od Štrasburku, přítoky Mosela, Mohan, Neckar. Jih Německa odvodňuje Dunaj  2. nejdelší evropská řeka, splavný od Řezna.
Jezera: Bodamské, ledovcová jezera