Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

JIHOVÝCHODNÍ ASIE

- ostrovní a pevninská část
- ostrovní část – Indonésie, Filipíny, Brunej, Východní Timor
- pevninská část – Myanmar (Barma), Thajsko, Laos, Kambodža, Bangladéš, Singapur, Malajsie
- dále se dá rozdělit podle ekonomicko-politického systému (tržní x centrálně plánovaná ekonomika), s centrálně plánovanou ekonomikou – Vietnam, Laos, Kambodža
- obecně ekonomičtí tygři I. Generace (60. Léta 20.století) – Japonsko, Jížní Korea, Singapur, II. Generace (80.léta 20.století) – Thajsko, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Vietnam, III. generace (současnost) – Čína, Indie
- rychlý růst ekonomiky po provedení ekonomických reforem, otevření se zahraničním investicím, nabídnutí výhod pro pracovní výrobu, podle nárustu HDP o 6% - 10%
Přírodní podmínky
- monzunová Asie a tropicky vlhké klima v oblasti Indonésie, Malajsie, působí zde letní monzun - spočívá v nerovnoměrném zahřívání pevniny a oceánu. V létě teplo z pevniny stoupá vzhůru, protože se pevnina zahřívá rychleji než oceán, vzniká tlaková níže nad pevninou. Vlhký vzduch z oceánu (kde je tlaková výše) je následně přitahován, aby se tlak vyrovnal. Na své cestě sbírá vypařenou mořskou vodu. Když monzun plný vlhkosti dosáhne pevniny, teplejší vzduch nad ní se odsouvá, vodní páry zkondenzují a začne pršet (viz atmosféra)
- tajfuny – TN cyklóny, zemětřesení a sopky díky tomu, že jsou na území styku dvou litosférických desek a z toho vyplývající možnosti vln tsunami (pohyb mořské vody vyvolaný zemětřesením)
- vegetace – tropické deštné lesy, střídavě vlhké deštné lesy = džungle
- úrodnost půd jak kde, hlavně při pobřežích, při kácení lesů vzniká sloní tráva, zarůstá vykácená území
- velmi úrodné půdy kolem sopečných oblastí – Jáva, Indonésie
- terasovitá pole ve výšinách pro lepší držení vlhka a pěstování čajovníků
- rýžová pole na zavlaženém území, dobré systémy zavlažování
- produkce opia v tzv. Zlatém trojúhelníku – na styku států Barma, Thajsko, Laos
Surovinové zdroje
- ropa – Brunej a Indonésie, barevné kovy, cín – Malajsie, tropické dřeviny
Hospodářství
- ASEAN – sdružení národů jihovýchodní Asie
o Sdružuje Brunej, Filipíny, Indonésii, Kambodžu, Laos, Malajsii, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam
o Chce urychlit ekonomický růst, sociální pokrok, kulturní rozvoj
Obyvatelstvo – velký vliv náboženství

Barma=Myanmar
- velmi chudý rozvojový stát s vojenskou diktaturou (vládne vojenská junta se skupinou generálů v čele), potlačování lidských práv, cenzura tisku, vykořisťování vlastních občanů, na pokraji ekonomické krize, v poslední době určitá míra demokratizace země (propuštěno mnoho disidentů včetně Su Tij, navazování obchodních smluv se zahraničním, konec boje s národnostními menšinami, pomalé otevírání turistům)
- představitelka opozice Su Ťij (Narodní liga pro demokracii)
Kambodža
- v 70. letech 20. st. převzali moc Rudí Khmérové, kteří zavedli nový systém fungování ekonomiky a společnosti → znamenalo genocidu na vlastním obyvatelstvu (vybita inteligence a odpůrci režimu, lidé vyhnáni z měst, hladomor) a hospodářskou katastrofu. Vůdce Rudých Khmérů byl Pol Pot (zemřel nepotrestán v 90. letech 20. st.). Země se z této katastrofy pomalu vzpamatovává, stále velmi chudá, problém se zaminováním krajiny.
- Nejchudší země světa
Thajsko
- konstituční monarchie, král ve velké oblibě u obyvatelstva, ekonomicky se úspěšně rozvíjející stát, sází na cestovní ruch a výrobu počítačů a jiné elektroniky
- ekonomický tygr 2. generace
Vietnam
- socialistický stát (s komunistickou vládou), ale hodně majetku v soukromých rukou → rychlý rozvoj hospodářství (tržní hospodářství)
- Vietnamci podle mezinárodní dohody mezi ČR a Vietnamem mají snadnější možnost imigrace do ČR
- Textil
- Vietnamská válka – 60. až 70. léta 20. Století – komunisté na severu chtěli ovládnout Vietnam, USA proti nim na jihu, ale USA se stáhli
Východní Timor
- bývalá portugalská kolonie → katolíci
- od Indonésie se odtrhl na počátku 21. st.
Filipíny
- bývalá španělská kolonie → katolíci, rychlý ekonomický rozvoj, značná devastace životního prostředí (jako v případě dalších ekonomických tygrů, př. odlesňování, velká těžba nerostných surovin)
Indonésie
- čtvrtý nejlidnatější stát světa a rovněž o stát s největším počtem obyvatel hlásících se k islámu
- republika, hl. m. Jakarta

Zpracovatelský průmysl

Chemický průmysl
- výrazně stále soustředěn do vyspělých zemí, mladé odvětví (pokud firmy investují do nových závodů v rozvojových zemích, tak hlavně kvůli mírným zákonům o ochraně životního prostředí)
- hotové výrobky i polotovary
- využívá surovinovou základnu – hlavně ropu, uhlí, plyn, síra, fosfáty, sůl, vápenec
- náročný na vodu, energii, likvidaci odpadků škodících ŽP, lidské odborníky
- nejvýznamnější je petrochemický průmysl = zpracovávání ropy
- ¾ celkové výroby se soustřeďuje do USA, Japonska a EU

Dělení:

1) Anorganická chemie:
- Výroba kyseliny, louhů a hnojiv
- Zpracování ropy – výroba benzínu, nafty, oleje
- Lokalizace – velké řeky, přístavy, při trasách ropovodů

2) Organická chemie:
- Výroba umělých hmot, syntetických vláken, kaučuku, léčiv, kosmetiky, a spotřební chemie – mýdla, prášky na praní. . .
- Surovinová základna – plyn, ropa – lokalizace – při ropovodech a plynovodech
Tip: Vodo instalo Brno - Voda Topení Plyn, děkujeme.

Průmysl energetický

- výroba elektrické energie a tepla na vytápění a páry
- nejvíce ve světě se vyrobí v tepelných elektrárnách (+ hodně hnědého uhlí, - vypouštění oxidu uhličitého jako skleníkového plynu)
- na výrobu energie se spotřebovává 1/3 vytěžených fosilních paliv
A. tepelné elektrárny:
o spalování hnědého, černého uhlí, ropy, zemního plynu, biomasy
o mají největší podíl na výrobě elektřiny – 2/3 elektřiny světa
o lokalizace do míst těžby a spotřeby energie – průmyslová centra
o negativní vliv na životní prostředí
o převaha tepelných elektráren: USA, Rusko, Čína, ČR - Dětmarovice, Tušimice, Třebovice, Mělník, Prunéřov, Chvaletice, JAR – největší na světě, Polsko, Německo
B. jaderné (= atomové):
o štěpení atomů uranu (+ levné, - vzniká nebezpečný odpad)
o rozmach od 70let – první reaktor v SSSR roku 1954
o 1986 – havárie Černobylu (ovlivnilo hodně zemí)
o rozmístění ovlivňuje geologické podloží, plocha, zdroj vody pro ochlazování reaktorů
o převaha jaderných: Francie, Litva, Belgie, Švédsko, Ukrajina, Japonsko (výbuch Fukušima), ČR – Dukovany, Temelín
C. vodní:
o získávají E z pohybové energie vody (+ levné, - zatopování velkých ploch)
o nejlevnější provoz, velmi ekologické
o dělení na průtočné a přečerpávací, elektřinu vyrábí turbíny poháněné vodním proudem
o dominují v Jižní Americe, NORSKO, PARAGVAY, Švédsko, Chile, Peru, Brazílie, Africké státy, Kanada, největší vodní elektrárna Tři soutěsky v Číně, La grande v Kanadě, Itaipú v Paraguay, ČR - Dalešice, Vranov nad Dyji, Orlík, Lipno, ...
D. větrné:
o + ekologicky čisté, - jen tam, kde hodně fouká, málo efektivní
o Německo, Dánsko, USA, ČR – Kouty nad Desnou, Sv. Hostýn
E. sluneční (= solární):
o + ekologicky čisté, - drahé, málo efektivní
o Austrálie, ČR - Dlouhé stráně
F. Přílivové: Francie
G. Geotermální: Island, Maďarsko, Řecko, Nový Zéland

Energetické zdroje
- Vyčerpatelné
o neobnovitelné - uhlí, ropa, zemní plyn, uran
o obnovitelné – biomasa
- nevyčerpatelné - vodní, větrná, sluneční energie

Paliva

1. ropa
- zpracovává se v petrochemickém průmyslu (výroba benzínu, plastů, pneumatik, zemědělských hnojiv)
- Těžba: Asie: Rusko - Sibiř, Perský záliv - Irán, Irák, Kuvajt, SA, SAE; Amerika: Texas, Mexiko, Venezuela; Afrika: Nigérie, Libye; Evropa: Norsko v Severním moři
- OPEC - organizace států vyvážejících ropu, sídlo ve Vídni, seskupeny rozvojové státy těžící ropu

2. zemní plyn
- naleziště společné s ropou, velmi kvalitní a ekologické palivo – vysoká cena
- největší zásoby má Rusko
- hlavní oblasti: Rusko, USA, Kanada, Indonésie

3. černé uhlí
- většina zásob na severní polokouli
- význam: spalování v elektrárnách, výroba koksu jako palivo pro výrobu železa
- těžba: Karvinsko, jižní Polsko, Německo, Rusko, USA, Indie, Austrálie

4. hnědé uhlí
- nejčastější surovina na spalování v tepelných elektrárnách, př. Mostecko, Sokolovsko, Polsko, Německo, Bulharsko, Čína

Hlavní průmyslové oblasti světa:

Severovýchod USA – hlavně zpracovatelský průmysl
Západ USA – nejmodernější průmyslové obory náročné na výzkum
Západní Evropa -  celá EU – tradiční oblast všech odvětví průmyslu
Japonsko – odvětví náročné na výrobu
Rusko – tradiční těká odvětví – těžba, hutě
Dělení:
1. Těžební: paliva, rudy, nerostné suroviny
2. Energetický
3. Zpracovatelský:
a. těžký průmysl – tam, kde jsou suroviny použity k dalšímu zpracování (zpracovatelský) – těžební, energetický, chemický, hutnictví, strojírenský, stavební hmoty,
b. lehký průmysl – spotřební průmysl k přímému užití vyrobené věci – textilní, oděvní, keramika…
Těžební průmysl
- soustředěn do rozvojových zemí, odkud se suroviny vyváží a zpracovávají se ve vyspělých zemích (zde už jsou vytěženy nebo velké náklady na jejich těžbu) - pro rozvojové země je to nevýhodné, mají malé zisky a závislost na ziscích z vývozu dané suroviny
- úzce propojen s dopravou - mezi kontinenty námořní, mezi státy pozemní, říční a potrubní
- nejvíce pozměňuje tvářnost krajiny (reliéf)

GEOGRAFIE PRŮMYSLU

- Průmyslová revoluce dala vznik průmyslovým – výrobním – odvětvím, která jsou dnes rozhodující ve světovém hospodářství, nejdříve proběhla v Evropě – průmysl má zde svou tradici
- Podstatou je přeměna surovin na polotovary, které jsou dále používány jinými průmyslovými odvětvími nebo zpracovávání surovin na hotové výrobky pro zákazníka
- na materiální produkci světového hospodářství se podílí 70%
- zaměstnává 1/5 ekonomicky aktivního obyvatelstva
- zpracovává část zemědělské produkce
- vyrábí technické vybavení pro dopravu
- vybavuje obslužnou sféru
- objem průmyslové výroby roste rychleji než zemědělská činnost
- je měřítkem a ukazatelem vyspělosti státu (vyspělé, rozvojové= zaostalé)
- ovlivňuje migraci obyvatelstva – stěhování za prací
- je největší znečišťovatel ovzduší
- v primárním sektoru (těžební průmysl – těžba) i v sekundárním sektoru (přeměna surovin na tovary)
Územní rozmístění průmyslové výroby:
1. přírodní - surovinová základna: velikost území, geologie, klima, faktor vody, reliéf, životní prostředí
2. ekonomicko- technické : cena energie, poptávka, nabídka, pracovní síla, doprava, výhody aglomerace, věda a výzkum, kapitál, infrastruktura, formy společenské organizace
3. sociálně-politické – politické (daňové úlevy – průmyslové zóny), historické, strategicko-vojenské

- základem pro všechna odvětví je průmysl těžební
- v nově industrializovaných (= zprůmyslněných) zemích v průmyslu pracuje velký podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva (př. Čína, Thajsko, Malajsie, Filipíny, ...)
- ve vyspělých zemích zůstávají sídla firem, vědecké, výzkumné a servisní služby, výroba se stěhuje do chudších států (levnější pracovní síla, daňové úlevy, mírnější zákony o ochraně ŽP) mezinárodním firmám to zvětšuje zisky a posiluje konkurenceschopnost s dalšími firmami

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA

- 543 tis. km2
- Prezidentsko-parlamentní unitární republika (Korsika, Francouzská Guyana – zámořský department, zaostalé území)
- měna: euro, člen EU (jedna z pol. nejvíce aktivních zemí v EU), NATO (vrací se do vedení NATO), G8
Podnebí a povrch
- přímořské mírné, na jihu u subtropického moře subtropické – ovocnářství, zelinářství (citrusy, fíky, vinná réva, olivy), v horách vysokohorské, liší se od ostatních západních států Evropy
- řeky západoevropského vodního režimu, zvláštnost je např. řeka Rhona – odvádí vodu z tajících ledovců ve Švýcarsku – ledovcová řeka (teče přes Ženevské jezero
- rovnoměrná a hustá říční síť, v horských oblastech prudší a kratší říční toky, síť říčních kanálů
- západ nížiny, východ hory a pohoří

Obyvatelstvo
- 90 % Francouzi, menšiny ze zemí bývalé Jugoslávie a severní Afriky: Alžírsko, Tunisko, Maroko i dalších afrických zemí (problémy s jejich integrací)
- asi 11% muslimů – nejvíce v Evropě (mají, ale zákaz nošení burky, náboženských symbolů)
- Obyvatelstvo se koncentruje podél řeky Siene, Rhone a průmyslových oblastech na severu země
Průmysl
- všestranný, 80% energie vyrobeno v jaderných elektrárnách
- surovinová základna slábne, uhlí, železná ruda, bauxit, uran, ropa z bývalých kolonií v severní Africe, nedostatek paliv, ložiska Fe rudy (Lotrinsko) – je zde už hodně vytěženo, bauxit, draselné soli
- průmysl převažuje nad zemědělstvím, ale zemědělství má i tak vysokou efektivitu
- strojírenství – dopravní strojírenství (Peugeot, Renault, Citroen, TGV, lodě, kosmický průmysl ve Francouzské Guayaně, zemědělské stroje)
- letadla: Auirbus (Toulouse) – unijní koncept
- potravinářství – vína - Bordó, sýry, koňaky, šampaňské, cukrovinky, dijonská hořčice, sýr President, Camember, jogurty Joplait
- petrochemický průmysl, gumárenský průmysl (Michellin),
- kosmetický průmysl - L´Oreal, Dior, Chanel, Vichy, Garnier
- gumárenský - Michelin
- banka: Siciete General (vlastník KB)
- elektrotechnický - Moulinex, audiotechnika, Thompson
- Eurotunel, nejvyšší most světa (u města Millau=Mijó) 343m má nejvyšší pilíř, 270 m nad údolím řeky Tarn.
- Oděvní průmysl - Paříž
Zemědělství
- velice rozvinuté – nížiny, vhodné klima, velká plocha – různorodé (včetně chovu ústřic a subtropických plodin na jihu) pracuje v něm asi 10% ekonomicky aktivního obyvatelstva, spotřebuje velké množství dotací z prostředků EU i státních dotací (dotování zemědělství z prostředků rozpočtu EU vyžaduje reformu, což však Francie zdržuje, neboť by díky ní pravděpodobně ztratila)
- na jihu u Středozemního moře subtropické – ovocnářství (citrusy, fíky, vinná réva, olivy)
- květiny
- mírný pás: mléčný, masný skot
- jih – rostlinná výroba, květiny
- sever – živočišná výroba
- bourec morušový, obiloviny
Turistický ruch
nejvíce zahraničních návštěvníků v Evropě (silný aktivní cestovní ruch)
Paříž: univerzita Sorbonne, Le Defence, Eifelova věž, Sacre Coeur, Notre Dame, Invalidovna, galerie Louvre
Versailles
Le Mont St. Michel, zámky na Loiře, katolické poutní místo: Lurdy, hrad Carcassone, hist. kraje: Provence, Bretaň, Normandie, Champagne aj., Strasbourg (sídlo Evropského parlamentu, Evropského soudu pro lidská práva)

IRSKO - hlavním městem je Dublin, asi 3 miliony obyvatel

IRSKO
- hlavním městem je Dublin, asi 3 miliony obyvatel
- členem EU, OSN
- vznik 1922 oddělením od Británie
- ostrov Irsko byl rozdělen na katolickou Irskou republiku a Severní Irsko (Ulster, většinou protestanti, přistěhovaní Angličané)
- 95 % katolíci - projevuje se to i v občanském životě - proti potratům, sex. menšinám, silná podpora rodiny
- hladomor, ekonomická krize a náboženská nesvoboda přiměla spoustu Irů k emigraci hlavně do USA
- po vstupu do EU rychlý rozvoj hospodářství, v 90. letech 20. st. tzv. evropský ekonomický tygr – zaměření na počítače, elektroniku, služby, nyní silně zasažen ekonomickou krizí (poměrně vysoká nezaměstnanost, zadlužení státu – dostali záchranný balíček od EU a MMF)
- výrazně snížena původně vysoká imigrace za prací (přišli hlavně Poláci a lidé z pobaltských zemí, v posledních letech se mnoho vrátilo po ztrátě práce)
- Dublin, Cork, patron ostrova je St. Patrick (17. 3. St Patrick´s day),
Hospodářství
- Zasažen ekonomickou krizí
- rybolov, pastevectví, hlavními vývozními produkty jsou maso, mléko, živý dobytek, ale také počítače a chladící technika
- tradičními obory jsou potravinářský průmysl, chov ovcí, skotu

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

- 244 tis. km2, 60 mil. obyvatel, Londýn, konstituční monarchie - Alžběta II.
- děleno na čtyři území – Anglie, Skotsko, Wales, Severní Irsko
- ostrov Velká Británie a sever ostrova Irsko (Ulster)
Povrch
- ostrovy: Hebridy, Orkneje, Shetlandy, Normanské ostrovy, ostrov Man (tzv. dependence, patří panovníkovi, ale spravována br. vládou)
- Kaledonské hory, Granpiany (Ben Nevis 1343 m n.m.)
- jezera: Loch Ness, L. Lomond, L. Neagh (tektonická přemodelována ledovcem)
- Lake District: na SZ Anglie
- podnebí: znají
- krajina většinou bezlesá – pole, louky, pastviny, vřesoviště, rašeliniště, velké urbanizované oblasti (90% lidí žije ve městech)
Podnebí a přírodní podmínky
- oceánské a přímořské klima vzhledem k poloze ostrova
- mírná léta a vlhké zimy, rozdíly mezi létem a zimou nejsou tak výrazné
- říční síť rozsáhlá (Temže) mírné povahy, ve Skotsku horské řeky, říční kanály
- velká horizontální členitost (Shetlandy, Orkneje, Irsko, Man…), výšková členitost sever hornatý (nejvyšší Ben Nevis 1343 m), ale ostrov převážně nížinatý
- Severní Irsko bažinaté díky nížinám a kondenzaci vlhkosti za horami
- Klima ovlivněno Golfským proudem
- Nejdeštivější Hebridy a severozápad Skotska
- Západní pobřeží je charakteristické vysokými úhrny srážek (díky větrům vanoucím od oceánu), východní (zejm. však jihovýchodní)pobřeží naopak výrazně sušší.
Politika
- velký spojenec USA
- u moci se střídají dvě velké strany: konzervativci (Conservative Party, pravice, jako u nás ODS) a labouristé (Labour Party, levice, jako u nás ČSSD)
- Br. královna je i hlavní představitelkou anglikánské církve (v rozporu s katolickou církví → rozpory v Severním Irsku - od dohody z konce 90. let dodržované příměří)
- parlament dvoukomorový: The House of Commons (dolní, volení), sněmovna Lordů The House of Lords (horní, jmenovaní zástupci)
Obyvatelstvo
- cca 60 miliónů obyvatel- vysoká hustota zalidnění – 250 osob na km²
- žijí většinou ve městech (asi 92 % obyvatel)
- germánské národy (Angličané, Skotové) a Keltské národy (Walesané a Irové)
- vysoká imigrace neevropského obyvatelstva
Ekonomika:
- převažuje průmysl nad zemědělstvím, i když zemědělství je vysoce efektivní
- ekonomicky velmi vyspělý stát: jen 2 % ekonomicky aktivních obyvatel pracuje v zemědělství – vysoká efektivita, průmysl 33%, služby 65%
- EU (nemá euro), NATO, G8, OSN, Commonwealth → hodně imigrantů z bývalých kolonií. Indie, Pákistán, Bangladéš, sportovní hry Commonwealthu
Průmysl
- Průmyslová oblast jih
- Zastoupeny všechny odvětví průmyslu
- těžba: ropa (pro sebe i vývoz) v Severním moři a zemní plyn, kaolín, vápenec
- petrochemický průmysl - British Petroleum, Shell (koncert Royal Dutch Shell – Britskonizozemský koncern)
- strojírenský průmysl – dopravní strojírenství (Rolls Royce, Bentley, Jaguar, Aston Martin, MG, koncern Grippen se Švédskem a Airbus s Německem a Francií)
- průmysl byl podmíněn hlavně zásobárnou černého uhlí
- Black Country – centrum těžby uhlí a železné rudy
- centra Birmingham, Coventry, Nottingham, Liverpool, Manchester, Leeds, Newcastle a Glasgow
- petrochemický průmysl, strojírenství, těžební průmysl, textilní, sklářský a v přístavních městech výstavba lodí
- elektrotechnický průmysl – spotřební elektronika Hoover
- potravinářský průmysl – lihoviny, whisky – Balantine, tabák, čokolády, Tesco, čaj
- zbrojní velmoc
- gumárenský průmysl – Dunlop
- textilní - Manchester
Zemědělství
- nestačí pokrýt potřeby obyvatelstva, patří mezi největší dovozce potravin na světě
- Půdy jsou převážně chudé, chladná a oblačná léta neumožňují rozsáhlou zemědělskou výrobu
- Převažuje zde živočišná výroba- chov skotu, prasat, drůbeže
Historické země:
Anglie (nemá své hl. město, spravováno centrální vládou)
Londýn, Liverpool, Manchester, New Castle, Leeds, Oxford a Cambridge (univerzity), Bristol, Plymouth
Wales: Cardiff
Skotsko: Edinburgh, Glasgow
Severní Irsko: Belfast
Severní Irsko
konfliktní oblast,  IRA (Irská republikánská armáda), katolická část se chce odtrhnout od protestantské
IRA se snaží o autonomii Severního Irska, zeď mezi katolíky a protestanty Londonderry – Belfast

Kartografická zobrazení

1. Podle druhu zobrazovací plochy
o Rovina – azimutální př. zobrazení severní a jižní polokoule na pólech)
o Válec – válcová př. časová pásma, námořní mapy
o Kužel – kuželová př. zobrazení kontinentů
Příklady umět ukazovat na nějakých konkrétních mapách
2. Podle polohy zobrazovací plochy
o V poloze normální (pólové)
o V poloze příčné
o V poloze obecné – mapa světa na jednom listu, konstrukce je přizpůsobena početně
3. Podle vlastnosti zakreslení
o úhlojevné (stejnoúhlé) – úhly na mapě odpovídají úhlům na referenční ploše
o plochojevné (stejnoploché) – plochy na mapě odpovídají skutečnosti v určitém poměru (měřítku)
o Délkojevné – odpovídají některé délky v určitém poměru (měřítku)

Druh kartografického zobrazení se volí podle tvaru a rozlohy území, které chceme zobrazit, podle účelu mapy atd. + obrázky 3. A a 3.B
Měřítko mapy
- udává poměr zmenšení určité délky ve skutečnosti vůči vzdálenosti na mapě
- dvojího typu – číselné a grafické
- zachováno správně jen na nezakreslených částech mapy (třeba vůči vybraným rovnoběžkám)
- dělení podle zmenšení
o 1:50 000 – 1:200 000 = velké mapy, velké měřítko
o 1:200 000 – 1:1 000 000 = střední mapy; střední měřítko
o 1:1 000 000 – výš = malé mapy; malé měřítko
Obsah mapy
Tvořen z výškopisu (znázorněn barvou, vrstevnicemi a kótami), polohopisu (značky pro jednotlivé objekty na zemském povrchu) a popisu mapy (jména, názvy).
Všechny značky musí být vysvětleny v legendě mapy.
Dělení map
Topografické – znázorňují reliéf, vodstvo, sídla, komunikace (př. Fyzická mapa – obecně zeměpisná)
Tematické – znázorňují vybrané téma nebo jev (př. Mapa zemědělství, průmyslu, politická)

ZEMSKÝ POVRCH

- nepravidelný, členitý, oceány a pevnina
- zaoblený tvar již staří Řekové pomocí ztrácející se lodi na obzoru
- znázornění na mapách
Tvar země nejlépe vystihuje těleso geoid (jeho povrch kopíruje mořskou hladinu, složité, viz obr.3.A). Je nahrazováno elipsoidem (rotační a referenční). Ten je nahrazován referenčního koulí (má stejnou plochu jako elipsoid), je to lehce matematicky definované těleso, používá se v praxi pro tvorbu map. Tvorba map – matematický převod souřadnic bodů referenční plochy (části zemského povrchu) do zobrazovací plochy. K tomu slouží kartografická zobrazení.
Dnes děláno většinou digitálně na základě družicových a leteckých snímků (DPZ – dálkový průzkum Země)
Pozemní průzkum Země zahrnuje vytvoření:
a) Trigonometrické sítě – síť bodů s přesně určenými zeměpisnými souřadnicemi
b) Nivelační sítě – síť bodů s přesně určenou nadmořskou výškou

Kartografie
kartografie – nauka o mapách
vznikají mapy a globusy (převedením zemského povrchu do roviny nebo zmenšením)
mapa – zmenšený rovinný obraz zemského povrchu
globus – zmenšený trojrozměrný model Země, malá měřítka, porovnání Země jako celku

Ázerbájdžán

- Největší a nejvíce zalidněná země v oblasti Kavkazu.
- Horské pásmo Velkého Kavkazu na severu. Rozsáhlá rovina ve středu země
- Stát leží na břehu Kaspického moře.
- Ázerbájdžán je muslimskou zemí.
- Stát oplývá ropným bohatstvím, velká část příjmů však mizí v korupčním systému vytvořeném vládou.
- Komunistický předák Alijev se chopil po rozpadu SSSR moci a vytvořil diktaturu tak účinnou, že po jeho smrti byl ve volbách bez problému prosazen jeho syn.
- Zásoby ropy lákají cizí investory, kteří přinášejí nové technologie schopné těžby z větší hloubky pod hladinou Kaspického moře.
- I přes toto bohatství pracuje většina obyvatel v zemědělství a životní úroveň je velmi nízká.

Arménie

- Malý vnitrozemský stát v horách.
- Země má zhruba 3 miliony obyvatel, navíc přes 6 milionu Arménů žije v zahraničí.
- Do Arménie zasahuje horské pásmo Malého Kavkazu a vysokohorské pohoří Ararat, kde se také nachází oficiální nejvyšší hora Arménie (Aragac, 4090 m n. m.). Arméni však považují biblickou horu Ararat 5134 m n. m., kterou mají ve státním symbolu, a která leží pouze kilometr od hranic v muslimském Turecku, za svoji vlastní, protože ji po tisíciletí obývali právě oni. Avšak po genocidě osmanskými Turky v letech 1913-1920 a následných změn v politické mapě, (založení SSSR) zůstalo kdysi velké Arménii pouze malé území.
- Kvůli suchému létu zde převládají polopouštní a stepní vegetace; řídké lesy pokrývají pouze sedminu území. Kvůli hornaté krajině je vytváření zemědělských oblastí obtížné.
- V 90. letech stát válčil o území Náhorního Karabachu- mezinárodně součást Ázerbájdžánu, ale většinově obývané Armény.
- V současné době se území nachází pod vojenskou kontrolou Arménie. Republiku, vyhlášenou místními Armény na území Karabachu a přilehlého koridoru k Arménii zabírající 16 % Ázerbájdžánského území, mezinárodně nikdo neuznal.
- I zde zapustilo křesťanství kořeny již ve 4. století. Většina Arménů je příslušníky Arménské apoštolské církve.
- Země se pyšní starobylými památkami v těžko přístupných horských oblastech (kostely, kláštery).

Gruzie

- Země je spjata s Kavkazem a podstatná část jejího povrchu je hornatá.
- Říční síť je rozvinuta nerovnoměrně. Řeky náleží k úmořím Kaspického a Černého moře. Úmoří Kaspického moře je zcela tvořena povodím řeky Kury.
- Gruzie je bohatá na hydroenergetické zdroje.
- Podnebí je silně ovlivněno složitým geomorfologickým členěním krajiny. V údolích je teplé subtropické podnebí s vysokým podílem srážek. Teplé podnebí umožňuje pěstovat celou řadu teplomilných plodin, jako jsou citrusy či čajovník. Směrem na východ země klesá podíl srážek a oblasti jsou zde více suché. Začíná zde převládat kontinentální podnebí.
- V Gruzii dlouho panoval autoritářský režim, navíc tehdy došlo k odtržení autonomních částí- Abcházie a Jižní Osetie. Stalo se tak s podporou Ruska, které sleduje vlastní zájmy a nedívá se příznivě na snahu zemí o větší sbližování se Západem.
- Odtržení nebylo mezinárodně uznáno, nicméně obě území dosud nejsou pod kontrolou gruzínské vlády.
- Především Abcházie, dříve proslulá svými letovisky na pobřeží Černého moře, má potenciál přilákat tolik potřebné turisty.
- Zdejší království přijalo ve 4. století jako jedno z prvních na světě křesťanství za státní náboženství. Většina obyvatel se hlásí ke gruzínské pravoslavné církvi.

Přírodní podmínky, obyvatelstvo a ekonomika Zakavkazska

Přírodní podmínky Zakavkazska
- Tři republiky leží v oblasti sevřené Velkým a Malým Kavkazem, resp. Černým a Kaspickým mořem.
- Území je protkáno údolími a krátkými prudkými řekami.
- Nejpříznivější podnebí- vlhké subtropy nalezneme na černomořském pobřeží Gruzie.
- Suché subtropy pak jsou v údolích otevřených ke Kaspickému moři.
- Významnějším nerostným bohatstvím je pouze ropa v Ázerbájdžánu.

Obyvatelstvo a ekonomika Zakavkazska
- Kavkaz je jedním etnicky nejpestřejších regionů.
- Žije zde na 50 národů a etnik, střetává se zde křesťanství s islámem.
- Gruzínce jazykově řadíme do specifické kavkazské jazykové rodiny, arménština je zase samostatnou skupinou indoevropských jazyků. Ázerbájdžánština je turkický jazyk.
- Dále zde žijí Čerkésové, Osetinci, Abcházci, Adžárové atd.

- Rozpad trhu SSSR, občanská válka v Gruzii, konflikt mezi Arménií a Ázerbájdžánem o Náhorní Karabach, složité vztahy Ruskem, to vše podlomilo zdejší ekonomiku, životní úroveň se dramaticky propadla, nezaměstnanost vzrostla.
- Nejlépe je na tom hospodářsky Ázerbájdžán, který se mohl spolehnout na zásoby ropy.

Kyrgyzstán

- Povrch státu je hornatý. Severní polovina území leží v pásmu pohoří Ťan-Šan, na jihozápadě se táhne Alajské pohoří a Zaalajské pohoří, které patří už k Pamíru.

- Podnebí Kyrgyzstánu je ovlivněné polohou země, která má ze všech států světa největší vzdálenost od moře a také značnou nadmořskou výškou. (Více než 94 % rozlohy státu leží v nadmořské výšce nad 1000 m n. m. a 40 % území ve výšce nad 3000 metrů.) Podnebí je typicky kontinentální s vysokými rozdíly zimních a letních teplot. Velké výkyvy teplot jsou patrné i v létě během jednoho dne.

- Etnicky poměrně nehomogenní- početné menšiny Uzbeků (15%), Rusů (10%).

- Vedle bavlny je dalším bohatstvím země těžba železné rudy.

- Hlavní průmyslová odvětví jsou těžební, strojírenský, textilní a potravinářský průmysl. Elektrická energie se vyrábí hlavně v hydroelektrárnách.

Turkmenistán a Tádžikistán

Turkmenistán
- Naprostou většinu země - asi 90 % - tvoří pouště a stepi-(většinu země pokrývá Karakumská poušť). Vodních plochy je zanedbatelné množství, obdělavatelná půda zaujímá asi 1,6%. Většina země leží v nížinách, hory se vyskytují pouze na jihu země jako severní okraj Íránské vysočiny.
- Podnebí Turkmenistánu je silně kontinentální.
- Země má velké zásoby ropy a zemního plynu, ale těží se zastaralými technologiemi, navíc většina bohatství zmizí v rukou vládnoucích vrstev. Země se tak (přes relativně slušný HDP/obyv.) opakovaně ocitá mezi zeměmi s nejhoršími životními podmínkami na světě.
- Býval to stát s nejtužší diktaturou v oblasti. Prezident zničil opozici (svého protivníka nechal vsadit do vazby). Volby však byly mezinárodními pozorovateli označeny za nedemokratické.
- V roce 2008 byla schválena nová ústava, která zrušila systém jedné strany a povolila volnou soutěž politických stran.

Tádžikistán
- Většinu státu pokrývají hory dosahující výšky až 7000 metrů. Na jihu země se tyčí pohoří Pamír. Pouze na severozápadě a jihozápadě jsou malé nížiny.
- Říční síť je rozvinuta nerovnoměrně. Nejhustší je v horských oblastech a nejřidší v rovinách na severu a jihozápadě. Téměř všechny řeky patří k povodím Amudarji, Syrdarji.
- V Tádžikistánu se nacházejí velké přehrady: Kajrókkumská, Nóracká, Farhadská.
- Podnebí je kontinentální s horkým suchým létem a chladnou zimou.
- Základem hospodářství je zemědělství, exportní plodinou bavlna.
- Jediná ze zemí oblasti postižená občanskou válkou po rozpadu SSSR.
- Země zažila další šok po 11. září 2001. Do země začalo proudit mnoho uprchlíků z Afghánistánu, kde právě probíhala válka mezi Talibanem a spojenci vedenými vojsky USA. Do země byly umístěny jednotky Američanů, Indů a Francouzů. Prezidentské volby v roce 2006 byly bojkotované většinou hlavních opozičních stran. Režim však je nyní méně represivní než v minulém desetiletí. Přesto v zemi není náboženská svoboda.

Kazachstán a Uzbekistán

Kazachstán
- Největší stát Střední Asie.
- Většinu území Kazachstánu zaujímají nízko položené plošiny a pahorkatiny.
- Na západě se v Kaspické proláklině (28 m pod hladinou světového oceánu) prostírá největší vnitrozemské jezero světa – Kaspické moře.
- Dále k východu se prostírá rozlehlá Turanská nížina s bezodtokým Aralským jezerem, do kterého ústí řeka Syrdarja. Zde, při uzbeckých hranicích, se nachází poušť Kyzylkum
- V rámci oblasti je na tom ekonomicky nejlépe, ze všech zdejších států má nejvíce rozvinutý průmysl, navíc má značné zásoby železných rud, manganu a uhlí.
- Kazachstán disponuje zhruba 21% světových zásob uranu a v těžbě uranové rudy je světovou jedničkou.
- Přibližně 25% obyvatel jsou Rusové.
- Na území Kazachstánu má Rusko pronajatý kosmodrom Bajkonur.
- Zdejší režim, byť nedemokratický, se řadí k méně autoritářským.Uzbekistán
- Uzbekistán je s 27 miliony obyvatel nejlidnatější zemí střední Asie. Počet obyvatel rychle stoupá: třetina obyvatel Uzbekistánu je ve věku pod 14 let.
- Obyvatelstvo se koncentruje do Ferganské kotliny, většinu území pokrývá poušť.
- Charakteristikou Uzbekistánu je silně nerovnoměrné rozložení řek. Zvlášť chudá je na ně rovinatá část. V rovinách ztrácejí řeky vodu na zavlažování, prosakováním a vypařováním, postupně vysychají a často končí slepým ústím. V horách je rozvětvená říční síť. Všechny řeky patří k povodí Amudarji a Syrdarji. Většina z nich má sněhovo-ledovcový zdroj s maximálními stavy v červnu.
- Jezera se nacházejí převážně v dolinách a deltách velkých řek a na okrajích zavlažovaných oáz. Největší jsou mezinárodní jezera Aralské a Sarykamyšské a vnitrozemská Ajdarkul a Dengizkul.
- Uzbekistán je čtvrtý největší producent a druhý největší vývozce bavlny a sedmý producent zlata na světě. Je také významný producent zemního plynu, uhlí, měďi, oleje, stříbra, a uranu.
- Nachází se zde velmi cenná architektura v kdysi významných orientálních střediscích obchodu- Samarkandu a Buchaře.
- Uzbekistán je velmi chudou zemí.
- Dnes, ačkoliv proklamativně demokratický, je Uzbekistán ovládán režimem autoritativního prezidenta Islama Karimova. Islam Karimov byl posledním generálním tajemníkem Komunistické strany Uzbekistánu před rozpadem Sovětského svazu a i po osamostatnění Uzbekistánu mu po výhře v pochybných volbách zůstala moc v rukou.
- Prezident Karimov uplatňuje vůči svým občanům zostřenou represivní politiku, která je nominálně odůvodněna nutnou obranou před islámským extremismem.
- V současnosti je pod záminkou islamismu potlačována jakákoliv opozice. V oblasti známé tvrdými autoritářskými režimy není však považován za nejhorší.

Střední Asie a Zakavkazsko

Přírodní podmínky střední Asie

- Vnitrozemská bezodtoká oblast s extrémním kontinentálním podnebím a deficitem srážek.
- Sever Kazachstánu pokrývají stepi.
- Na jihu zcela převládají pouště (Karakum, Kyzylkum) a polopouště.
- Západní část přilehlá ke Kaspickému moři je plochá, na východě se zvedá do Kazašské plošiny a vysokých pohoří na JV (Pamír, Ťan Šan).
- Hlavními vodními zásobárnami jsou řeky Amudarja a Syrdarja, které jsou však natolik vyčerpávány pro hospodářské účely (zavlažování bavlníkových plantáží, průmysl), že vysychají cestou do Aralského jezera.
- Jeho postupný zánik (během posledních 25 let se zmenšilo o 50%, prakticky se rozpadlo na několik vysoce slaných jezer) způsobil ekologickou katastrofu.
- Region je velmi bohatý na nerostné suroviny- uhlí, ropa, zemní plyn, rudy.

Obyvatelstvo a ekonomika Střední Asie

- Střední Asie je osídlena převážně národy altajské jazykové rodiny (Kazaši, Uzbekové, Turkméni a Kyrgyzové).
- Pouze Tádžikové patří do jazykové skupiny íránských (indoevropských) jazyků.
- Hlavně v Kazachstánu najdeme početné skupiny Rusů.
- Nábožensky je region velmi homogenní, ve všech státech dominuje islám.

- Jde o periferní oblast, průmysl se začal budovat až po druhé světové válce.
- Základem hospodářství je pěstování a zpracování bavlny, dále těžký hutnický průmysl (navazující na místní zásoby železné a měděné rudy).
- Jde o agrární, chudé (snad až na Kazachstán) státy.
- Nejprůmyslovějším státem je právě Kazachstán (oblast Karaganda).
- Významné zásoby ropy a zemního plynu má Turkmenistán.