Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

20a Evropská integrace

Počet členských států  : 27
Počet oficiálních jazyků : 23
Hlavní město : Brusel
Rozpočet : 142 miliard EUR (2011)

Zakládající země: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko.
Evropská unie je svého druhu ojedinělé společenství 27 evropských zemí, jež spojuje hospodářské a politické partnerství. Zároveň je označována za „nejzelenější“ organizaci na světě, tedy organizaci nejvíce se starající o ekologii.
Jean Monett v roce 1943 prohlásil: "Mír v Evropě nenastane, dokud její státy budou zakládány na základně národní suverenity … Země Evropy jsou příliš malé, aby mohly svým národům zaručit prosperitu a sociální vývoj. Proto evropské státy musí společně založit federaci …".
Roku 1948 vznikla Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), která vyplynula z Programu evropské obnovy. Tento program měl za úkol vyhladit nesmírné ekonomické škody způsobené II. světovou válkou, která způsobila rozvrat hospodářství na celém kontinentu.
V květnu 1949 pak byla založena Rada Evropy. Jejím hlavním cílem byla podpora uplatňování základních lidských práv, hospodářského a sociálního pokroku.
Jedním z nejdůležitějších dokumentů moderního mezinárodního práva je Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, která byla sepsána právě pod záštitou Rady Evropy roku 1950.
Evropská unie se postupně rozvíjela od roku 1952 jako Evropské sdružení uhlí a oceli.Hlavní cíle tohoto sdružení byly čistě ekonomické.

1. volný pohyb výrobků a svobodný přístup k výrobním zdrojům
2. stálý monitoring trhu, který umožní vyloučit poruchy trhu, jež by mohly vést k zavádění výrobních kvót
3. respektování pravidel soutěže a cenové transparentnosti
4. podpora modernizace těžby uhlí a ocelářství


Evropské sdružení uhlí a oceli bylo ideou Jeana Monneta, Robert Schuman tuto ideu podpořil a postavil se za myšlenku jeho vytvoření. Tito dva jsou označování za „zakládající otce“ EU.
K Evropskému sdružení uhlí a oceli se v roce 1957 přidaly po založení Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM). Všechna tato společenství se spojila roku 1967 a byla nazvána Evropské společenství.

Roku 1987 přinesl zásadní změny Jednotný evropský akt, poté roku 1993 Smlouva o Evropské unii neboli Maastrichtská smlouva, roku 1999 Amsterodamská smlouva a Smlouva z Nice účinná od roku 2003.

Žádné komentáře:

Okomentovat