Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ Zemědělství představuje prvotní, nejstarší projev hospodářské činnosti člověka.

Zemědělství představuje prvotní, nejstarší projev hospodářské činnosti člověka.
Jeho počátky sahají do období neolitu, kdy nastal přechod od sběru plodů a lovu zvěře k primitivnímu obdělávání půdy a chovu dobytka.
Tento mezník ve vývoji lidské společnosti je označován jako neolitická revoluce.
Zemědělství je i dnes v mnoha zemích světa stále nejdůležitějším odvětvím ekonomiky.
V současné době se z celkové rozlohy souše pro zemědělské účely využívá asi 35 % pevniny, z toho orná půda tvoří pouze desetinu a zbytek připadá na pastviny a louky.
Půda patří mezi neobnovitelné přírodní zdroje. (Proč?)
Rychlý početní růst obyvatelstva způsobuje úbytek zemědělské i orné půdy. (Proč?)
Zemědělství zahrnuje rostlinnou a živočišnou výrobu, lov, sběratelství, rybolov, lesní a vodní hospodářství.
Úkolem zemědělství je nejen produkce potravin, krmiv a chov hospodářských zvířat pro přímou spotřebu, ale i surovin pro potravinářský průmysl a řadu odvětví průmyslu lehkého.

Lokalizační faktory zemědělství
1. přírodní
- klimatické podmínky př. sluneční záření, množství a rozložení srážek, jsou limitujícím činitelem zemědělské výroby, rozšíření pěstovaných plodin podléhá zákonitostem horizontální pásmovitosti a vertikální stupňovitosti odpovídající klimatickým pásům Země a jejím výškovým stupňům
- kvalita půd, hlavního výrobního prostředku zemědělství, je dána půdními typy a půdními druhy
- reliéf př. expozice svahu, srážkový stín, svažitost terénu
2. sociálně-ekonomické
- faktory v zemědělství ovlivňuje dosažený stupeň společnosti
- vlastnictví a způsoby hospodaření
- trh, spotřeba, odbytiště produktů rostlinné i živočišné výroby, příměstské zemědělství
- doprava v místním i mezinárodním měřítku spojila produkční a spotřebitelské oblasti a umožnila geografický i ekonomický růst zemědělské výroby
- pracovní síly, jejich kvalifikace, způsob organizace práce, modernizace zemědělské výroby

Žádné komentáře:

Okomentovat