Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kartografická zobrazení

1. Podle druhu zobrazovací plochy
o Rovina – azimutální př. zobrazení severní a jižní polokoule na pólech)
o Válec – válcová př. časová pásma, námořní mapy
o Kužel – kuželová př. zobrazení kontinentů
Příklady umět ukazovat na nějakých konkrétních mapách
2. Podle polohy zobrazovací plochy
o V poloze normální (pólové)
o V poloze příčné
o V poloze obecné – mapa světa na jednom listu, konstrukce je přizpůsobena početně
3. Podle vlastnosti zakreslení
o úhlojevné (stejnoúhlé) – úhly na mapě odpovídají úhlům na referenční ploše
o plochojevné (stejnoploché) – plochy na mapě odpovídají skutečnosti v určitém poměru (měřítku)
o Délkojevné – odpovídají některé délky v určitém poměru (měřítku)

Druh kartografického zobrazení se volí podle tvaru a rozlohy území, které chceme zobrazit, podle účelu mapy atd. + obrázky 3. A a 3.B
Měřítko mapy
- udává poměr zmenšení určité délky ve skutečnosti vůči vzdálenosti na mapě
- dvojího typu – číselné a grafické
- zachováno správně jen na nezakreslených částech mapy (třeba vůči vybraným rovnoběžkám)
- dělení podle zmenšení
o 1:50 000 – 1:200 000 = velké mapy, velké měřítko
o 1:200 000 – 1:1 000 000 = střední mapy; střední měřítko
o 1:1 000 000 – výš = malé mapy; malé měřítko
Obsah mapy
Tvořen z výškopisu (znázorněn barvou, vrstevnicemi a kótami), polohopisu (značky pro jednotlivé objekty na zemském povrchu) a popisu mapy (jména, názvy).
Všechny značky musí být vysvětleny v legendě mapy.
Dělení map
Topografické – znázorňují reliéf, vodstvo, sídla, komunikace (př. Fyzická mapa – obecně zeměpisná)
Tematické – znázorňují vybrané téma nebo jev (př. Mapa zemědělství, průmyslu, politická)

Žádné komentáře:

Okomentovat