Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

SÍDLA - Počátky zakládání prvních sídel spadají do období neolitické revoluce asi před 10 000 lety.

Počátky zakládání prvních sídel spadají do období neolitické revoluce asi před 10 000 lety.V tomto vývojovém období člověk mění způsob života, přechází od sběru plodů a lovu zvěře k primitivním formám obdělávání půdy.
Sídlo - je jakékoliv, územně oddělené, seskupení budov, které slouží k pobytu lidí.
Existují sídla trvalá a sídla dočasná (přechodná), která jsou většinou spojena s pasteveckým chovem dobytka, nebo jsou to výzkumné a pozorovací stanice např: v polárních oblastech Země.
Sídla se člení podle velikosti, od nejmenších samot-osad-vesnic-měst až po největší velkoměsta. Podle převládající funkce sídla rozlišujeme sídla venkovského typu a sídla městského typu.
Město - je sídelní útvar, který musí splňovat určité podmínky: např. určitý minimální počet obyvatel (ČR nad 5 000), podíl ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných ve službách a průmyslu, ráz a hustota zástavby, úroveň služeb, městský způsob života …
Velkoměsto - je město s počtem obyvatel nad 100 000, v ČR: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc
Metropole - je město s počtem obyvatel 1 milion a více
Aglomerace - je seskupení většího počtu sídelních útvarů (měst a příměstských sídel), ve kterém má vedoucí postavení jedno větší město. Aglomerace vznikají neplánovaně, z původně samostatných měst postupným rozšiřováním v jeden celek. V ČR: pražská, ostravská (MS kraj je třetí nejlidnatější v ČR)
Konurbace (souměstí) - je vysoce urbanizované, rozlehlé území tvořené řadou velkých měst nebo aglomerací. Konurbace tvoří velká, administrativně samostatná města, se společnou technickou sítí a další vybaveností, které vznikají nejčastěji v průmyslových oblastech – Porůří (Duisburg, Dusseldorf, Dortmund, ...), Slezsko (Katowice, Rybnik)
Megalopolis - - je rozsáhlé území, které vznikne srůstem většího počtu aglomerací či konurbací a vytvoří hospodářskou oblast světového významu.
Termín magalopolis byl poprvé použit v roce 1957 pro označení severovýchodního pobřeží USA. Bo-Wash - území v šířce asi 100 km mezi New Yorkem a Philadelphií a v délce asi 250 km mezi Bostonem a Washingtonem, na kterém se rozkládalo dosud největší seskupení měst.
Tokajdó

Žádné komentáře:

Okomentovat