Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

GEOGRAFIE OBYVATELSTVA

Národ - je nejvyšší forma společenství lidí, která obývá společné území, má společný jazyk, historický vývoj, kulturu a vědomí příslušnosti k danému národu. Národ vznikne vývojem z nižších etnických společenství, kterými jsou rod a kmen.
Např. v Africe v černošské populaci nejsou národy vytvořeny. Populace státu se skládá z rodů a kmenů. Navíc hranice bývalých kolonií, které jsou dnešními hranicemi států, nerespektují územní rozmístění kmenů a dělí je někdy do dvou států → občanské války, nepokoje.
Národnost - je příslušnost k národu.
Přesné a obecně platné vymezení národa je obtížné a fakticky neexistuje. Jsou státy, ve kterých se jeho obyvatelé považují za příslušníky jednoho národa bez ohledu na barvu pleti, rodný jazyk (USA).
A naopak, Baskové, přesto, že jsou Španěly, španělskou národnost neuznávají.
Počet národů na Zemi se odhaduje na asi 2500 - 3000. Jednotlivé národy jsou na různých stupních vývoje.
„ Zdravý“ vztah k vlastnímu národu se nazývá vlastenectví. Jeho vyhraněná forma nacionalismus - nadřazování vlastního národa nad ostatní národy.
Národnostní menšina - je větší či menší skupina obyvatel žijící na území jiného státu. Sjednocujícím prvkem národa je jazyk.
národní stát - stát obývaný jedním národem, př. ČR
některé národy svůj stát nemají - např. Palestinci nebo Kurdové

JAZYKY
Podle původu dělíme jazyky do jazykových skupin, a podle příbuznosti a podobnosti do jazykových rodin.
př.: skupiny uralských jazyků, kam patří rodina ugrofinských jazyků např: maďarština, finština, estonština
Indo-evropská jazyková skupina, kde najdeme germánské, románské, slovanské, keltské, baltské, arménské, indické a další jazyky.
Evropa
Indoevropské:
- Románské – francouzština, portugalština, španělština, italština, rumunština, valónština, moldávština
- Germánské – angličtina, němčina, dánština, islandština, norština, švédština, nizozemština, vlámština
- Slovanské
- Západní: polština, čeština, slovenština, lužičtí srbové
- Východní: ukrajinština, běloruština, ruština
- Jižní: chorvatština, bosna a hercegovina, bulharština - azbuka, slovinština, srbština, makedonština, černá hora
- Urgofinské: finština, laponština, estonština. Maďarština
- Keltské: Irové, Bretonci, Welšané
- Albánci
- Řekové
- Baskové
- Rómové
Přes velkou pestrost a početnost národností i jazyků dvě třetiny lidstva hovoří pouze deseti jazyky.
Písmo: V současnosti je nejvíce zastoupena Latinka - Severní Amerika a Jižní Amerika, Evropa, Austrálie, Azbuka - Rusko,Ukrajina, Bulharsko, státy střední Asie … Čínské a Indické písmo, Arabské písmo - Asie, Afrika.

Žádné komentáře:

Okomentovat