Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

DOPRAVA A SPOJE - význam: pro přepravu osob, nákladů a informací

-    doprava slouží pro všestranný rozvoj, který zpětně ovlivňuje ji samotnou (klade požadavky na rychlost a přesnost dopravy)
-    její význam roste s globalizací, ekonomickým rozvojem, cestovním ruchem
-    osobní doprava patří do teriéru, nákladní do sekundéru
-    Výkon přepravy se udává v osobokilometrech (oskm), což je součin počtu přepravovaných osob a vzdáleností, na které jsou přepravovány za časovou jednotku, nebo v tunokilometrech (tkm) – součin hmotnosti nákladu a vzdálenosti, na kterou je přepravován za časovou jednotku.
-    Objemy dopravy závisí na poptávce po dopravě (z velké části determinované ekonomickou aktivitou a cenami dopravy) a na nabídce dopravy (dopravní infrastruktuře). Objem dopravy se měří pomocí ukazatelů vozo-kilometrů (vozokm), osobo-kilometrů (oskm) a tuno-kilometrů (tkm). Ty odráží počty ujetých kilometrů, které mohou být dále vztaženy k průměrné obsazenosti vozidel (osobní doprava) či hmotnosti přepraveného nákladu (nákladní doprava).

1.    Pozemní doprava

Železniční doprava
-    většina železničních tratí postavena v 19. století ve vyspělých zemích, ve 20 st. v rozvojových zemích
-    v současnosti její význam slábne, nové tratě se většinou nestaví, modernizují se stávající pro vyšší rychlost a bezpečnost
-    kolonizační velmoci zavedly železnici do svých předešlých kolonií (př. Brit. – Indie)
-    hlavní mezinárodní tratě se nazývají železniční koridory
-    levný a ekologický druh dopravy, poměrně pomalý s výjimkou rychlovlaků (TGV – Francie)

Silniční doprava
-    rychle se rozvíjí
-    roste množství nákladů přepravovaných po silnici
-    roste tranzitní doprava
-    zvyšuje počet lidí vlastnící automobil
-    často je rychlejší a pohodlnější než vlaková doprava
-    nevýhoda:
-    nové silnice mění tvářnost krajiny (sekají krajinu na kusy)
-    hluk
-    vypouštění škodlivin (zejména oxidy dusíku)
-    poměrně nebezpečná
-    hlavní důraz se klade na výstavbu dálnic

Žádné komentáře:

Okomentovat